Language of document : ECLI:EU:F:2016:95

Неокончателна редакция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

3 май 2016 година

Дело F‑136/11

Zsuzsanna Kovács

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба в Съюза — Първоначално предложение за бонус към осигурителния стаж, направено от органа по назначаването и прието от заинтересованото лице — Оттегляне на първоначалното предложение от органа по назначаването — Ново предложение за бонус към осигурителния стаж въз основа на нови общи разпоредби за прилагане — Възражение за недопустимост — Понятие за акт с неблагоприятни последици — Член 83 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Zsuzsanna Kovács иска основно отмяна на решението на органа по назначаването на Европейската комисия (наричан по-нататък „ОН“) от 24 май 2011 г., с което този орган определя окончателно пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването на служба на Съюза, които ще бъдат прехвърлени към пенсионната схема на Съюза.

Решение:      Отхвърля жалбата като недопустима. Г‑жа Zsuzsanna Kovács понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

Резюме

1.      Жалби на длъжностните лица — Акт с неблагоприятни последици — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване — Решение, с което се признава бонус за осигурителен стаж, прието след прехвърлянето на капиталовата стойност на придобитите пенсионни права — Включване

(член 270 ДФЕС; член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 11, параграф 2 от приложение VIII към него)

2.      Жалби на длъжностните лица — Обжалване по съдебен ред на решението, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба — Допустимост — Задължение за произнасяне по исканията срещу решението за отхвърляне на жалбата по административен ред — Искания без самостоятелно съдържание или чисто потвърдително решение — Липса

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      В процедурата за прехвърляне на пенсионните права, предвидена в член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника, решението, прието от органа по назначаването след реалното прехвърляне на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити от заинтересованото лице преди постъпването му на служба на Съюза, е подлежащият на обжалване на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника акт с неблагоприятни последици. Предложение за бонус към осигурителния стаж обаче дори прието от заинтересованото лице, не е подлежащ на обжалване на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника акт с неблагоприятни последици.

Наистина допълнителни години осигурителен стаж могат да бъдат признати едва когато длъжностното лице даде съгласие за продължаване на процедурата за прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по-рано от заинтересованото лице от съответната външна пенсионна каса, информирано съгласие благодарение на предложението за бонус към осигурителния стаж, направено от органа по назначаването въз основа на временния размер на капиталовата стойност, съобщен от съответната национална пенсионна каса.

Във връзка с това на етапа на предложението за бонус към осигурителния стаж съответната институция се задължава само да приложи правилно спрямо положението на заинтересованото лице член 11, параграф 2, от приложение VIII към Правилника и общите разпоредби за прилагане. Това задължение на институцията произтича непосредствено от въпросните разпоредби от Правилника дори при липсата на изричен ангажимент на институцията.

Затова такова задължение, изразено в предложение за бонус към осигурителния стаж, не води до ново задължение в тежест на въпросната институция, а следователно не води и до промяна в правното положение на заинтересованото лице именно поради това че дори когато заинтересованото лице даде съгласие за прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на придобитите по друга пенсионна схема пенсионни права, институцията, направила предложението, няма съответстващо му задължение след осъществяване на прехвърлянето на съобщената от националната пенсионна каса капиталова стойност да признае автоматично на заинтересованото лице броя години осигурителен стаж, посочени в първоначалното предложение, с оглед на което длъжностното лице е потвърдило желанието си да прехвърли тази капиталова стойност към пенсионната схема на Съюза.

(вж. т. 28—32)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 50, 52, 53 и 74, Комисия/Cocchi и Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, т. 66 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 37, 46, 48, 49, 58 и 70

2.      В съответствие с принципа за процесуална икономия съдът на Съюза може да реши, че няма основание да се произнася отделно по искането за отмяна на решението за отхвърляне на административната жалба, когато установи, че това искане няма самостоятелен предмет и в действителност се припокрива с искането за отмяна на решението, срещу което е подадена административната жалба. Това може да бъде така по-конкретно когато той установи, че с решението за отхвърляне на административната жалба само се потвърждава актът, предмет на тази административна жалба, и освен това този акт не е с неблагоприятни последици по смисъла на член 90 от Правилника.

(вж. т. 35)

Позоваване на:

Общ съд — решение от 21 септември 2011 г., Adjemian и др./Комисия, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, т. 33

Съд на публичната служба — решение от 19 ноември 2014 г., EH/Комисия, F‑42/14, EU:F:2014:250, т. 85