Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 22. decembrī iesniedza High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Apvienotā Karaliste) – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited/Spānijas Karaliste

(Lieta C-700/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Pamatlietas puses

Prasītāja: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prejudiciālie jautājumi

Ņemot vērā jautājumus, kas jāizlemj valsts tiesai, lemjot par sprieduma ar šķīrējtiesas nolēmumu pasludināšanu atbilstoši 1996. gada Šķīrējtiesas likuma 66. pantam, vai spriedums, kas pasludināts saskaņā ar šo tiesību normu, var tikt uzskatīts par attiecīgo tās dalībvalsts “spriedumu”, kurā tiek lūgta atzīšana Regulas (EK) Nr. 44/2001 1 34. panta 3. punkta izpratnē?

Ņemot vērā, ka tāds spriedums ar šķīrējtiesas nolēmumu, kurš ir pasludināts atbilstoši 1996. gada Šķīrējtiesas likuma 66. pantam, ir spriedums, kas neietilpst Regulas Nr. 44/2001 materiālajā piemērošanas jomā tās 1. panta 2. punkta d) apakšpunktā paredzētā šķīrējtiesas izņēmuma dēļ, vai šādu spriedumu var uzskatīt par attiecīgo tās dalībvalsts “spriedumu”, kurā tiek lūgta atzīšana Regulas (EK) Nr. 44/2001 34. panta 3. punkta izpratnē?

Ja nav piemērojams Regulas Nr. 44/2001 34. panta 3. punkts – vai gadījumā, ja citas dalībvalsts sprieduma atzīšana un izpilde būtu pretrunā valsts sabiedriskajai kārtībai, jo ar to tiktu pārkāpts res judicata princips agrāka valsts šķīrējtiesas nolēmuma dēļ vai tāda agrāka sprieduma ar šķīrējtiesas nolēmumu dēļ, kuru pasludinājusi tās dalībvalsts tiesa, kurā tiek prasīta atzīšana, būtu pieļaujams atsaukties uz Regulas Nr. 44/2001 34. panta 1. punktu kā atzīšanas vai izpildes atteikuma pamatu, vai arī regulas 34. panta 3. un 4. pantā ir paredzēti izsmeļoši pamati gadījumos, kad res judicata un/vai spriedumu nesavienojamība var radīt šķērsli sprieduma, uz kuru attiecas regula, atzīšanai un izpildei?

____________

1 Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2001, L 12, 1. lpp.).