Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Združeno kraljestvo) 22. decembra 2020 – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited/Kraljevina Španija

(Zadeva C-700/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Tožena stranka: Kraljevina Španija

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali lahko glede na naravo vprašanj, ki jih mora nacionalno sodišče rešiti pri odločitvi, ali naj izda sodno odločbo v smislu arbitražne odločbe na podlagi člena 66 Arbitration Act 1996 (zakon o arbitraži iz leta 1996), sodna odločba, izdana v skladu s to določbo, pomeni upoštevno ,sodno odločbo‘ države članice, v kateri se zahteva priznanje, za namene člena 34(3) Uredbe (ES) št. 44/20011 ?

2.    Ali lahko, ker je sodna odločba, ki je izdana v smislu arbitražne odločbe, kakršna je sodna odločba na podlagi člena 66 zakona o arbitraži iz leta 1996, sodna odločba, ki zaradi izjeme v zvezi z arbitražo iz člena 1(2)(d) ne spada na materialno področje uporabe Uredbe št. 44/2001, taka sodna odločba pomeni upoštevno ,sodno odločbo‘ države članice, v kateri se zahteva priznanje, za namene člena 34(3) Uredbe?

3.    Ali se je – pod predpostavko, da se člen 34(3) Uredbe št. 44/2001 ne uporablja – , če bi bila priznanje in izvršitev sodne odločbe druge države članice v nasprotju z nacionalnim javnim redom, ker bi kršila načelo res judicata zaradi prejšnje notranje arbitražne odločbe ali prejšnje sodne odločbe, ki jo je v smislu arbitražne odločbe izdalo sodišče v državi članici, v kateri se zahteva priznanje dovoljeno sklicevati na člen 34(1) Uredbe št. 44/2001 kot podlago za zavrnitev priznanja in izvršitve ali pa člen 34(3) in (4) Uredbe taksativno določa razloge, v skladu s katerimi lahko res judicata in/ali nezdružljivost preprečita priznanje in izvršitev sodne odločbe v smislu Uredbe?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).