Language of document :

2020 m. gruodžio 22 d. First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fenix International Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Byla C-695/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Fenix International Limited

Atsakovas: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudicinis klausimas

Ar 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/20111 9a straipsnis, įterptas 2013 m. spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1042/20132 1 straipsnio 1 dalies c punktu, negalioja dėl to, kad jis priimtas viršijant Tarybai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus arba pareigas, nustatytas 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB3 397 straipsnyje, tiek, kiek juo papildytas ir (arba) iš dalies pakeistas Direktyvos 2006/112/EB 28 straipsnis?

____________

1 2011 m. kovo 15 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės (OL L 77, 2011, p. 1).

2 2013 m. spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1042/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos, susijusios su paslaugų teikimo vieta (OL L 284, 2013, p. 1).

3 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, 2006, p. 1).