Language of document : ECLI:EU:C:2010:131

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

9 päivänä maaliskuuta 2010 ?(1)

Asioiden yhdistäminen

Asiassa C-4/10,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 31.12.2009 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 5.1.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa, jonka on pannut vireille

Bureau National Interprofessionnel du Cognac,

Oy Gust. Raninin

osallistuessa asian käsittelyyn,

ja asiassa C-27/10,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 31.12.2009 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 18.1.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa, jonka on pannut vireille

Bureau National Interprofessionnel du Cognac,

Oy Gust. Raninin

osallistuessa asiassa käsittelyyn,

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PRESIDENTTI,

kuultuaan ensimmäistä julkisasiamiestä P. Mengozzia,

on antanut seuraavan

määräyksen

1        Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989 L 40, s. 1) sekä tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (EUVL L 39, s. 16) tulkintaa.

2        Koska edellä mainitut asiat liittyvät toisiinsa asiasisältönsä takia, ne on syytä yhdistää työjärjestyksen 43 artiklan mukaisesti kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuimen presidentti on määrännyt seuraavaa:

Asiat C-4/10 ja C-27/10 yhdistetään kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten.

Annettiin Luxemburgissa 9 päivänä maaliskuuta 2010.

R. Grass

 

      V. Skouris

kirjaaja

 

      presidentti


1? Oikeudenkäyntikieli: suomi.