Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-100/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bezoldiging – Dagvergoeding – Voorwaarden voor toekenning – Daadwerkelijke vestiging in standplaats – Beroep kennelijk rechtens ongegrond – Gerechtskosten – Artikel 94 Reglement voor de procesvoering)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker in verband met het besluit om hem over te plaatsen van de delegatie in Angola naar het hoofdkantoor te Brussel de dagvergoeding toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 2 000 EUR aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie.

____________

1 PB C 25 van 28.1.2012, blz. 67.