Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(трети състав)


20 септември 2013 година


Дело F‑99/11


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Възнаграждение — Изплащане на дължимите възнаграждения за минали периоди — Правен интерес — Явно недопустима жалба“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Marcuccio по същество иска да се отмени отказът на Европейската комисия по искането му от 20 август 2010 г. да му бъдат изплатени дължимите възнаграждения за периода от 1 юни 2005 г. до 31 юли 2010 г.

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда г‑н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати разноските на Европейската комисия.


Резюме


Длъжностни лица — Искове и жалби на длъжностните лица — Правен интерес — Необходимост от възникнал и съществуващ интерес — Преценка към момента на предявяването на иска или подаването на жалбата — Жалба, която може да е от полза за жалбоподателя

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

За да е допустимо искането на длъжностно или на бивше длъжностно лице по реда на членове 90 и 91 от Правилника за отмяна на акт с неблагоприятни за него последици по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника, към момента на подаване на жалбата това лице трябва да има възникнал и все още съществуващ, достатъчно съществен интерес от отмяната на този акт, като такъв интерес е налице, когато искането за отмяна може чрез резултата си да донесе полза на съответното лице.

(вж. точка 22)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 29 ноември 2006 г., Agne-Dapper и др./Комисия и др., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 и T‑139/05, точка 35 и цитираната съдебна практика