Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Obvodní soud pro Prahu 1 (Republiken Tjeckien) den 26 mars 2021 – Správa železnic, státní organizace mot České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s., KŽC Doprava, s.r.o.

(Mål C-221/21)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Obvodní soud pro Prahu 1

Parter i det nationella målet

Klagande: Správa železnic, státní organizace

Motpart: České dráhy a.s., PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s., PDV RAILWAY a.s., KŽC Doprava, s.r.o.

Tolkningsfrågor

Uppfyller den nationella lagstiftning som föreskrivs i femte delen i zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (lag nr 99/1963 civilprocesslagen), i dess ändrade lydelse (nedan kallad civilprocesslagen), villkoren för domstolsprövning av regleringsorganets beslut, i den mening som avses i artikel 56.10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU1 av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (nedan kallat direktiv 2012/34)?

För det fall den första frågan besvaras jakande: Kan artikel 56.10 i direktiv 2012/34 tolkas så, att domstolsprövningen av regleringsorganets beslut kan avslutas med en inför domstol ingången förlikning i enlighet med 99 § i civilprocesslagen?

För det fall den första frågan besvaras jakande. Är det mot bakgrund av kraven på att det ska upprättas ett enda regleringsorgan för järnvägssektorn i artikel 55.1 i direktiv 2012/34, på att fastställa regleringsorganets uppgifter i den mening som avses i artikel 56 punkterna 2, 6, 11 och 12 i direktiv 2012/34, och på regleringsorganens samarbete enligt artikel 57.2 i direktiv 2012/34, möjligt att ersätta de beslut som fattas av regleringsorganet i sak med avgöranden från allmänna domstolar som inte är knutna till de faktiska omständigheter som regleringsorganet har fastställt?

____________

1 EUT L 343, 2012, s. 32.