Language of document :

2020 m. gruodžio 30 d. Appeal Tribunal (Northern Ireland) (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CG / Department for Communities in Northern Ireland

(Byla C-709/20)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Appeal Tribunal (Northern Ireland)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: CG

Kita apeliacinio proceso šalis: Department for Communities in Northern Ireland

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Universal Credit Regulations (Northern Ireland) 2016 [2016 m. (Šiaurės Airijos) Universaliojo kredito taisyklės] 9 taisyklės 3 dalies c punkto i papunktis, kuris buvo įtrauktas Social Security (Income-related Benefits) (Updating and Amendment) (EU Exit) Regulations (Northern Ireland) 2019 [2019 m. (Šiaurės Airijos) Socialinės apsaugos (su pajamomis susijusių išmokų) (atnaujintos ir pakeistos) (išstojimo iš ES) taisyklės] ir kuriuo panaikinama ES piliečių, turinčių teisę gyventi šalyje (laikinas leidimas gyventi šalyje) (šioje byloje „preliminarus nuolatinio gyventojo statusas“ pagal UK Immigration Rules [Jungtinės Karalystės imigracijos taisyklės] ES priedėlį), teisė į socialinės apsaugos išmokas, laikytinas nustatančiu neteisėtą – tiesioginę ar netiesioginę – diskriminaciją, kaip tai suprantama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnį ir nesuderinamas su Jungtinės Karalystės įsipareigojimais pagal 1972 m. Europos Bendrijų aktą?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai ir 2016 m. (Šiaurės Airijos) Universaliojo kredito taisyklių 9 taisyklės 3 dalies c punkto i papunktis būtų pripažintas netiesiogiai diskriminuojančiu, ar ši nuostata yra pateisinama pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnį ir nesuderinama su Jungtinės Karalystės įsipareigojimais pagal 1972 m. Europos Bendrijų aktą?

____________