Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea hovrätt (Sverige) den 18 oktober 2012 - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd / Retriever Sverige AB

(Mål C-466/12)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Svea hovrätt

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Svarande: Retriever Sverige AB

Tolkningsfrågor

Om någon annan än innehavaren av upphovsrätten till ett visst verk tillhandahåller en klickbar länk till verket på sin webbsida, är det då fråga om överföring till allmänheten av verket på sådant sätt som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället?

Påverkas bedömningen enligt punkten 1 av om verket som länken hänvisar till finns på en webbsida på internet som kan kommas åt av envar utan begränsningar eller om åtkomsten är begränsad på något sätt?

Bör man, vid bedömningen enligt punkten 1, göra någon skillnad mellan fallen då verket, efter att användaren klickat på länken, presenteras på en annan webbsida respektive då verket efter användarens klickande presenteras på ett sätt som ger intryck av att det sker på samma webbsida?

Är det möjligt för en medlemsstat att föreskriva ett mer omfattande skydd för upphovsmannens ensamrätt genom att låta överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än vad som följer av artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället?

____________

1 - EGT L 167, s. 10