Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Sag C-466/12

Nils Svensson m.fl.

mod

Retriever Sverige AB

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea hovrätt)

»Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29/EF – informationssamfund – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder – artikel 3, stk. 1 – overføring til almenheden – begreb – internetlinks (»klikbare links«), der giver adgang til beskyttede værker«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 13. februar 2014

1.        Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – overføring til almenheden – begreb – tilrådighedsstillelse på en internetside af klikbare links til værker, som er frit tilgængelige på en anden internetside – ikke omfattet

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 3, stk. 1)

2.        Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – overføring til almenheden – begreb – medlemsstaternes mulighed for at beskytte indehavere af en ophavsrettighed mere omfattende ved i begrebet overføring til almenheden at medtage flere handlinger, end hvad der følger af artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 – ikke omfattet

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 3, stk. 1)

3.        Internationale aftaler – konventioner indgået af medlemsstaterne – konventioner, der er indgået før en medlemsstats tiltrædelse af Unionen – konvention, der overlader medlemsstaten en mulighed for at træffe en foranstaltning, som strider mod EU-retten – medlemsstatens forpligtelse til at afholde sig fra at træffe en sådan foranstaltning

(Art. 351 TEUF)

1.        Artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at tilrådighedsstillelse på en internetside af klikbare links til værker, der er frit tilgængelige på en anden internetside, ikke udgør en overførsel til almenheden, der er omfattet af denne bestemmelse.

I denne henseende omfatter begrebet overføring til almenheden to kumulative kriterier, nemlig en »overføring« af et værk og overførslen heraf til en »almenhed«.

Den omstændighed, at der på en internetside leveres klikbare links til beskyttede værker, som er udgivet uden adgangsrestriktioner på en anden internetside, giver den første internetsides brugere en direkte adgang til disse værker og skal betragtes som »tilrådighedsstillelse« og er derfor en »overføring til almenheden« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29. En sådan overføring er rettet mod alle potentielle brugere af internetsiden, dvs. et ubestemt og betydeligt antal modtagere.

For at være omfattet af begrebet »overføring til almenheden« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 skal en sådan overføring imidlertid vedrøre de samme værker som dem, der er omfattet af den oprindelige overføring, og være foretaget på internettet ligesom den oprindelige overføring og derfor med de samme tekniske midler, og rette sig mod et nyt publikum, dvs. mod et publikum, som indehaverne af ophavsrettigheden ikke havde taget i betragtning, da de tillod den første overføring til almenheden. Imidlertid medfører tilrådighedsstillelsen af de pågældende værker via et klikbart link ikke, at disse værker overføres til et nyt publikum.

Eftersom alle brugerne på en anden internetside, som har fået overført de pågældende værker via et klikbart link, kunne få direkte adgang til disse værker på den internetside, hvortil værkerne oprindeligt var blevet overført, uden medvirken fra administratoren af den anden internetside, må brugerne af internetsiden, administreret af sidstnævnte, under disse omstændigheder anses for at være potentielle modtagere af den oprindelige overføring og derfor være omfattet af det publikum, som indehaverne af ophavsrettigheden havde for øje, da de oprindeligt tillod overføringen.

Da der således ikke foreligger et nyt publikum, er en tilladelse fra indehaverne af ophavsrettigheden til at foretage en sådan overføring til almenheden ikke påkrævet.

(jf. præmis 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 og 32 samt domskonkl. 1)

2.        Artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at en medlemsstat indfører en mere omfattende beskyttelse for indehavere af en ophavsrettighed ved at fastsætte, at begrebet overføring til almenheden omfatter flere handlinger, end hvad der følger af denne bestemmelse.

I denne henseende fremgår det navnlig af første, sjette og syvende betragtning til direktiv 2001/29, at dets formål nemlig bl.a. er at afhjælpe forskelle i medlemsstaternes lovgivning og retlig uvished i forbindelse med beskyttelse af ophavsret. Tillades en medlemssat imidlertid at indføre en mere omfattende beskyttelse for indehavere af en ophavsrettighed ved at fastsætte, at begrebet overføring til almenheden også omfatter andre handlinger end de i artikel 3, stk. 1, i direktivet 2001/29 angivne, vil det medføre, at der vil blive skabt lovgivningsmæssige forskelle og dermed retlig uvished for tredjemand. Følgelig ville formålet med direktiv 2001/29 uundgåeligt blive bragt i fare, såfremt begrebet overføring til almenheden i forskellige medlemsstater blev fortolket som omfattende flere handlinger, end hvad der følger af dette direktivs artikel 3, stk. 1.

Det må endvidere fastslås, at skulle medlemsstaterne tillægges muligheden for at fastsætte, at begrebet overført til almenheden omfatter flere handlinger, end hvad der følger af nævnte direktivs artikel 3, stk. 1, vil det nødvendigvis medføre en negativ påvirkning af det indre markeds funktion.

(jf. præmis 34-36 og 41 samt domskonkl. 2)

3.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 39)