Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 13. septembra spriedums - Nastvogel/Padome

(lieta F-4/10) 1

Civildienests - Novērtējums - Novērtējuma ziņojumi - Novērtējuma ziņojumu komitejas atzinums - Analītisko vērtējumu pasliktināšanās - Dialogs starp novērtējamo un novērtētāju - Konsultēšanās ar dažādām augstākstāvošajām amatpersonām - Otra novērtētāja izpratne par novērtējamās personas darbu - Pamatojums - Slimības atvaļinājuma ņemšana vērā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nastvogel (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Vitsentzatos un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru sagatavots novērtējuma ziņojums par laikposmu no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim

Rezolutīvā daļa:

atcelt C. Nastvogel novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 31. decembrim;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 63,13.03.2010, 54. lpp.