Language of document : ECLI:EU:F:2010:128

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 26. októbra 2010

Vec F‑3/10

AB

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Neobnovenie zmluvy na dobu určitú – Oneskorene podaná sťažnosť – Zjavná neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľnom na zmluvu ESAE v súlade s článkom 106a, ktorou sa žalobca domáha najmä zrušenia rozhodnutia Komisie neobnoviť jeho zmluvu zmluvného zamestnanca

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí sťažnosti – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 117)

2.      Úradníci – Žaloba – Podmienky prípustnosti – Riadny priebeh predchádzajúceho správneho konania

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 117)

1.      Návrh smerujúci k zrušeniu rozhodnutia zamietajúceho sťažnosť má za následok prerokovanie aktu spôsobujúceho ujmu, proti ktorému bola podaná uvedená sťažnosť, súdom Únie.

(pozri bod 23)

Odkaz:

Súdny dvor: 17. januára 1989, Vainker/Parlament, 293/87, Zb. s. 23, bod 8

Súd prvého stupňa: 23. marca 2004, Theodorakis/Rada, T‑310/02, Zb. VS s. I‑A‑95 a II‑427, bod 19; 9. júna 2005, Castets/Komisia, T‑80/04, Zb. VS s. I‑A‑161 a II‑729, bod 15

2.      Články 90 a 91 služobného poriadku, ktoré sa podľa článku 117 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov analogicky uplatnia na zmluvných zamestnancov podmieňujú prípustnosť žaloby podanej úradníkom proti inštitúcii, ku ktorej patril, zásadou riadneho priebehu predchádzajúceho správneho konania stanoveného týmito článkami.

(pozri bod 24)

Odkaz:

Súdny dvor: 4. júna 1987, P./HSV, 16/86, Zb. s. 2409, bod 6

Súd prvého stupňa: 11. mája 1992, Whitehead/Komisia, T‑34/91, Zb. s. II‑1723, bod 18