Language of document : ECLI:EU:F:2011:139

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 15. septembra 2011

Vec F‑6/10

Yannick Munch

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Ustanovenie o skončení zmluvy v prípade, ak zamestnanec nie je zapísaný do rezervného zoznamu výberového konania – Verejné výberové konania ÚHVT/AD/02/07 a ÚHVT/AST/02/07 – Prípustnosť – Právomoci EPSO a výberovej komisie výberového konania – Článok 8 PZOZ – Obnovenie zmlúv dočasných zamestnancov na dobu určitú“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Y. Munch navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia ÚHVT z 12. marca 2009 o skončení jeho zmluvy dočasného zamestnanca od 15. októbra 2009, ako aj zaviazať ÚHVT na náhradu škody

Rozhodnutie:      Rozhodnutie obsiahnuté v liste ÚHVT z 12. marca 2009 konštatujúce skončenie pracovnej zmluvy žalobcu od 15. októbra 2009 sa zrušuje. ÚHVT je povinný zaplatiť žalobcovi rozdiel medzi výškou odmeny, na ktorú by mal nárok, ak by zostal v pracovnom pomere s ÚHVT, a odmenou, dávkami v nezamestnanosti alebo akoukoľvek inou peňažnou náhradou, ktorú mohol skutočne poberať od 15. októbra 2009. ÚHVT je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2 000 eur ako náhradu škody. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobcu.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Ustanovenie zmluvy dočasného zamestnanca podmieňujúce zachovanie pracovného pomeru zápisom zamestnanca do rezervného zoznamu verejného výberového konania – Začlenenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – List adresovaný dočasnému zamestnancovi, ktorý mu pripomína dátum skončenia jeho zmluvy – Vylúčenie – Zmena zmluvy – Rozhodnutie o neobnovení zmluvy – Začlenenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

3.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Ustanovenie zmluvy dočasného zamestnanca podmieňujúce zachovanie pracovného pomeru zápisom zamestnanca do rezervného zoznamu verejného výberového konania – Rozhodnutie administratívy konštatujúce nezapísanie zamestnanca do tohto zoznamu a uplatňujúce ustanovenie o skončení zmluvy – Začlenenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

4.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Zmluvy na dobu neurčitú obsahujúce ustanovenie o skončení zmluvy uplatniteľné iba v prípade nezapísania do rezervného zoznamu vyhotoveného na základe verejného výberového konania

5.      Konanie – Návrh na začatie konania – Formálne náležitosti

[Štatút Súdneho dvora, článok 21 prvý odsek, a príloha I, článok 7 ods. 3; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 35 ods. 1 písm. e)]

6.      Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) – Priebeh výberových konaní na prijatie úradníkov – Úloha EPSO – Pomoc výberovej komisii – Subsidiárna úloha vo vzťahu k úlohe výberovej komisie

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III, článok 1 ods. 1, články 4 a 5)

7.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Zmena zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú a začlenenie ustanovenia o skončení zmluvy v prípade nezapísania zamestnanca do rezervného zoznamu verejného výberového konania – Zmena, ktorá sa považuje za obnovenie zmluvy na dobu určitú

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 2 písm. a), b) a d) a článok 8 prvý a druhý odsek; smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 3 bod 1]

8.      Úradníci – Žaloba – Neobmedzená právomoc – Spory finančného charakteru v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku – Pojem

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1)

1.      Predchádzajúca administratívna sťažnosť, ako aj žaloba musia byť v súlade s článkom 90 ods. 2 služobného poriadku namierené proti aktu spôsobujúcemu ujmu, ktorý vyvoláva záväzné právne účinky, ktoré môžu priamo a bezprostredne zasiahnuť záujmy žalobcu tým, že podstatne zmenia jeho právne postavenie.

V tejto súvislosti začlenenie ustanovenia o skončení zmluvy, ktoré podmieňuje zachovanie pracovného pomeru zápisom mena dotknutého zamestnanca do zoznamu úspešných uchádzačov verejného výberového konania organizovaného Európskym úradom pre výber pracovníkov, do zmluvy dočasného zamestnanca môže samo osebe priamo a bezprostredne zasiahnuť do záujmov tohto zamestnanca tým, že podstatne zmení jeho právne postavenie, prinajmenšom vzhľadom na viac‑menej veľkú neistotu dotknutého zamestnanca, pokiaľ ide o skutočnosť, či bude uvedený na rezervnom zozname vyhotovenom na základe tohto výberového konania.

(pozri body 32 a 33)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 13. júla 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, bod 37

Súd pre verejnú službu: 2. júla 2009, Bennett a i./ÚHVT, F‑19/08, bod 65 a tam citovaná judikatúra

2.      Akt, ktorý neobsahuje vo vzťahu k predchádzajúcemu aktu žiadnu novú skutočnosť, iba potvrdzuje predchádzajúci akt, a preto nemôže spôsobiť začatie plynutia novej lehoty na podanie žaloby. Predovšetkým list, ktorý iba pripomína zamestnancovi ustanovenia jeho zmluvy týkajúce sa dátumu jej skončenia, a teda neobsahuje žiadnu novú skutočnosť vo vzťahu k týmto ustanoveniam, nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu.

Naproti tomu každá zmena zmluvy predstavuje akt spôsobujúci ujmu, ale iba v rozsahu, v akom ide o ustanovenia, ktoré boli zmenené, pokiaľ tieto zmeny nespôsobia narušenie všeobecnej štruktúry zmluvy. Rovnako v prípade, ak zmluva môže byť obnovená, predstavuje rozhodnutie prijaté administratívou o neobnovení zmluvy akt spôsobujúci ujmu, ktorý je odlišný od dotknutej zmluvy a ktorý môže byť predmetom sťažnosti a žaloby v lehotách stanovených služobným poriadkom. Také rozhodnutie, ktoré je prijaté po opätovnom preskúmaní záujmu služby a situácie dotknutej osoby, totiž obsahuje novú skutočnosť v porovnaní s pôvodnou zmluvou a nemôže sa považovať za akt, ktorý túto zmluvu len potvrdzuje.

(pozri body 50 – 53)

Odkaz:

Súdny dvor: 10. decembra 1980, Grasselli/Komisia, 23/80, bod 18; 9. júla 1987, Castagnoli/Komisia, 329/85, body 10 a 11; 14. septembra 2006, Komisia/Fernández Gómez, C‑417/05 P, body 45 až 47

Súd prvého stupňa: 2. februára 2001, Vakalopoulou/Komisia, T‑97/00, bod 14; 1. apríla 2003, Mascetti/Komisia, T‑11/01, bod 41

Súd pre verejnú službu: 15. apríla 2011, Daake/ÚHVT, F‑72/09 a F‑17/10, bod 36

3.      List, ktorým administratíva konštatuje existenciu novej okolnosti alebo situácie a vyvodí z nej dôsledky stanovené normou alebo zmluvným ustanovením voči dotknutým osobám, predstavuje akt spôsobujúci ujmu, pretože mení právne postavenie osôb, ktorým je určený.

To je prípad rozhodnutia administratívy konštatujúceho nezapísanie mena dočasného zamestnanca do rezervného zoznamu daného verejného výberového konania a uplatňujúceho ustanovenie o skončení zmluvy obsiahnuté v jeho zmluve, teda ustanovenie, ktoré spôsobuje skončenie tejto zmluvy v prípade, ak nastane určená skutočnosť, t. j. vyhotovenie rezervného zoznamu výberového konania uvedeného v tomto ustanovení, ktorého dátum bol v čase jeho uzatvorenia nevyhnute nejasný. Toto rozhodnutie, ktorým sa mení právne postavenie zamestnanca, predstavuje akt spôsobujúci ujmu, ktorý môže byť predmetom sťažnosti, prípadne žaloby.

Keďže je začlenenie ustanovenia o skončení zmluvy predmetom komplexnej operácie, musí byť zamestnancovi umožnené incidenčne spochybniť zákonnosť tohto ustanovenia, hoci má individuálny dosah, pri prijatí rozhodnutia administratívy o uplatnení tohto ustanovenia v konečnom štádiu operácie.

(pozri body 58, 59 a 95)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Daake/ÚHVT, už citovaný, bod 34 a nasl.

4.      Tým, že inštitúcia ponúkne viacerým zamestnancom, ktorí sa úspešne zúčastnili na interných výberových konaniach, zmluvu dočasného zamestnanca na dobu neurčitú, obsahujúcu ustanovenie o skončení zmluvy uplatniteľné iba v prípade nezapísania dotknutých osôb do rezervného zoznamu, ktorý sa vyhotoví na základe verejného výberového konania, pričom sa tým jasne zaviaže, že si dotknuté osoby trvalo ponechá, ak sa budú nachádzať na takomto rezervnom zozname, a potom obmedzí počet úspešných uchádzačov zapísaných do zoznamov vhodných uchádzačov vyhotovených na základe dvoch výberových konaní, ktoré boli navyše verejné, na presný počet pracovných miest, ktoré sa majú obsadiť, podstatne a objektívne zníži všetky šance dotknutých osôb vyhnúť sa uplatneniu ustanovenia o skončení zmluvy, a teda zbavuje rozsah svojich zmluvných záväzkov, ktoré prijala voči svojim dočasným zamestnancom, čiastočne jeho podstaty.

V dôsledku toho sa ustanovenie o skončení zmluvy nemôže uplatniť na základe verejného výberového konania otvoreného pre všetkých štátnych príslušníkov členských štátov za existencie zoznamu vhodných uchádzačov, ktorý je obmedzený na oddelenie alebo na počet mien znížený do takej miery, že šance dotknutých zamestnancov vyhnúť sa jeho uplatneniu sú neodôvodnene príliš nízke vzhľadom na záväzok prijatý inštitúciou voči jej dočasným zamestnancom. Inými slovami, na takýto zoznam vhodných uchádzačov sa nevzťahuje ustanovenie o skončení zmluvy, pretože by sa inak skreslil zmluvný záväzok administratívy.

(pozri body 78 a 79)

5.      Podľa článku 35 ods. 1 písm. e) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu musí žaloba obsahovať vysvetlenie dôvodov a skutkové a právne tvrdenia. Tieto náležitosti musia byť dostatočne jasné a presné na to, aby umožnili žalovanému pripraviť si obranu a Súdu pre verejnú službu rozhodnúť o žalobe, a to prípadne bez ďalších informácií. Na to, aby bola žaloba prípustná, nemusí byť nevyhnutne dlhá a podrobná. Stačí, aby podstatné okolnosti dôvodu vyplývali prinajmenšom stručne, ale koherentným a zrozumiteľným spôsobom, zo znenia samotnej žaloby. Uvedené platí o to viac, že podľa článku 7 ods. 3 prílohy I Štatútu Súdneho dvora písomná časť konania na Súde pre verejnú službu obsahuje v zásade iba jednu výmenu vyjadrení, pokiaľ Súd pre verejnú službu nerozhodne inak, pričom táto zvláštnosť konania na Súde pre verejnú službu objasňuje, prečo na rozdiel od toho, čo sa stanovuje v súlade s článkom 21 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora na Všeobecnom súde Európskej únie alebo na Súdnom dvore, vysvetlenie dôvodov a tvrdení v žalobe nemôže byť stručné.

(pozri body 91 a 92)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 12. marca 2009, Hambura/Parlament, F‑4/08, body 49 a 50 a tam citovaná judikatúra

6.      Z prílohy III služobného poriadku vyplýva, že právna úprava postupu pri výberovom konaní vychádza zo zásady rozdelenia právomocí medzi menovací orgán a výberovú komisiu výberového konania. Táto dvojštruktúra je prejavom samoobmedzenia administratívnej moci a prezrádza vôľu normotvorcu, aby v záujme ochrany transparentnosti výberového konania zamestnancov Únie nebola citlivá úloha vyberať týchto zamestnancov vyhradená len samotnej administratíve, ale aby sa na nej prostredníctvom výberovej komisie (v ktorej je zastúpená aj administratíva) podieľali aj osoby, ktoré nie sú súčasťou administratívnej hierarchie, najmä zástupcovia zamestnancov. V rámci tohto rozdelenia právomocí menovaciemu orgánu prináleží, ako to vyplýva konkrétne z článku 1 ods. 1 prílohy III služobného poriadku a z článku 4 tejto prílohy, vydávať tak oznámenie o výberovom konaní, a to po porade so spoločným výborom, ako aj zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú tri prvé podmienky uvedené v článku 28 služobného poriadku, aby mohli byť vymenovaní za úradníkov. Po zaslaní tohto zoznamu menovacím orgánom predsedovi výberovej komisie je úlohou samotnej výberovej komisie, ako je uvedené v článku 5 prílohy III služobného poriadku, po prvé vypracovať zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o výberovom konaní, po druhé uskutočniť skúšky a po tretie vypracovať zoznam vhodných uchádzačov a predložiť ho menovaciemu orgánu.

Okrem toho, aj keď sa Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) v dôsledku jemu zverených úloh stáva významným subjektom pri určovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti výberu zamestnancov, jeho úloha, pokiaľ ide o priebeh výberových konaní na prijímanie úradníkov, hoci významná v rozsahu, v akom pomáha výberovej komisii, zostáva v každom prípade voči úlohe výberovej komisie subsidiárna, pretože EPSO ju nemôže nahrádzať. Veľký počet úloh (najmä poradenstvo a pomoc inštitúciám) zverených EPSO, ako aj jeho zloženie (správna rada zložená výlučne z členov ustanovených inštitúciami, zástupcami zamestnancov, v počte traja s postavením pozorovateľov) totiž vylučujú akékoľvek pokusy o prirovnanie EPSO k výberovej komisii, ktorej zloženie sa riadi paritným pravidlom a ktorá sa zriaďuje pre každé výberové konanie a má presne vymedzenú úlohu viesť predmetné výberové konanie až do konca.

Za nezákonné preto treba považovať rozhodnutie, ktorým EPSO ako neoprávnený orgán vylúčil uchádzača z druhej fázy priebehu verejného výberového konania. Práve na základe nezapísania uchádzača do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konania, a teda nevyhnutne na základe rozhodnutia, ktorým bol uchádzač vylúčený z druhej fázy tohto výberového konania, bolo prijaté rozhodnutie administratívy uplatňujúce ustanovenie o skončení zmluvy začlenené do zmluvy dočasného zamestnanca tohto uchádzača. Toto posledné uvedené rozhodnutie sa preto tiež musí považovať za nezákonné.

(pozri body 99 – 104)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 15. júna 2010, Pachtitis/Komisia, F‑35/08, body 50 až 52 a 58

7.      Cieľom článku 8 prvého a druhého odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov je práve obmedziť uzatváranie po sebe nasledujúcich zmlúv dočasných zamestnancov. Na jednej strane zmluva dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a) týchto podmienok môže byť obnovená najviac jedenkrát na dobu určitú, pričom každé ďalšie obnovenie musí byť na dobu neurčitú. Na druhej strane zmluva dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. b) alebo d) týchto podmienok, ktorej dĺžka nesmie presiahnuť štyri roky, môže byť obnovená najviac jedenkrát na obdobie najviac dvoch rokov, ak možnosť obnovenia bola ustanovená v prvotnej zmluve, pričom dotknutý zamestnanec môže byť ďalej zamestnávaný po skončení svojej zmluvy, iba ak bol vymenovaný za úradníka.

Okolnosť, že zmluva dočasného zamestnanca obsahuje ustanovenie o skončení zmluvy umožňujúce administratíve skončiť túto zmluvu v prípade neúspechu dotknutej osoby vo výberovom konaní, ktorého organizácia sa oznámila v určitej lehote, neumožňuje, napriek zneniu zmluvy, kvalifikovať túto zmluvu ako zmluvu na dobu neurčitú, ktorá sa vyznačuje stabilitou zamestnania. Dĺžka zmluvy, ako vyplýva z doložky 3 bodu 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá sa nachádza v prílohe smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, totiž môže byť vymedzená nielen „určitým dátumom“, ale aj „splnením určitej úlohy alebo určitou udalosťou“, akou je vyhotovenie rezervného zoznamu daného výberového konania, ku ktorej sa viažu viaceré možné dôsledky podľa znenia zmluvy zamestnanca. V prípade nezapísania jeho mena do rezervného zoznamu tak zo znenia zmluvy vyplýva, že bude skončená; tak by to za normálnych okolností bolo aj v prípade úspechu, pretože dotknutému zamestnancovi by sa ponúklo pracovné miesto úradníka, pričom v prípade odmietnutia ponuky by sa zmluva tiež skončila v súlade s jej znením.

Rozhodnutie administratívy, ktorým sa uplatnilo ustanovenie o skončení zmluvy začlenené do pracovnej zmluvy dočasného zamestnanca v rozpore s ustanoveniami článku 8 prvého odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, preto musí byť zrušené. Po prvom obnovení bola totiž zmluva dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a) týchto podmienok medzi administratívou a zamestnancom znovu obnovená na dobu určitú v rozpore s ustanoveniami článku 8 prvého odseku týchto podmienok.

(pozri body 110 a 113 – 116)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 26. októbra 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, bod 66

8.      Na návrh, aby Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu zaplatil jednému zo svojich zamestnancov sumu, na ktorú má tento zamestnanec podľa jeho názoru nárok na základe podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, sa vzťahuje pojem spory finančného charakteru v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku. Podľa tohto ustanovenia má súd Únie v takýchto sporoch neobmedzenú právomoc, z ktorej mu vyplýva povinnosť rozhodnúť v sporoch, ktoré mu boli predložené, v celom rozsahu, to znamená rozhodnúť o všetkých právach a povinnostiach zamestnanca, ak nerozhodne, že uvedenú časť rozsudku vykoná pod jeho dohľadom príslušná inštitúcia alebo agentúra za presných podmienok, ktoré určí.

(pozri bod 125)

Odkaz:

Súdny dvor: 18. decembra 2007, Weißenfels/Parlament, C‑135/06 P, body 65, 67 a 68

Súd pre verejnú službu: 2. júla 2009, Giannini/Komisia, F‑49/08, body 39 až 42