Language of document : ECLI:EU:F:2011:140

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

15. září 2011

Věc F-7/10

Marc Galan Girodit

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Článek 8 PŘOZ – Klauzule o ukončení smlouvy v případě, že zaměstnanec není zapsán na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení – Otevřené výběrové řízení OHIM/AST/02/07 – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, použitelného na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se M. Galan Girodit domáhá zrušení rozhodnutí OHIM ukončit jeho pracovní poměr dočasného zaměstnance.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí OHIM ze dne 12. března 2009 ukončit pracovní smlouvu dočasného zaměstnance uzavřenou se žalobcem se zrušuje. OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení žalobce.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Dopis zaslaný dočasnému zaměstnanci a připomínající mu datum, kdy končí jeho pracovní smlouva – Vyloučení – Změna smlouvy – Rozhodnutí neobnovit smlouvu – Zahrnutí

(Služební řád, čl. 90 odst. 2)

2.      Úředníci – Žaloba – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Klauzule smlouvy dočasného zaměstnance podmiňující zachování pracovního poměru zápisem zaměstnance na seznam úspěšných uchazečů otevřeného výběrového řízení – Rozhodnutí administrativy konstatující nezapsání zaměstnance na uvedený seznam a uplatňující klauzuli o ukončení – Zahrnutí

(Služební řád, čl. 90 odst. 2)

3.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijímání – Změna smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou a doplnění klauzule o ukončení v případě nezapsání zaměstnance na seznam úspěšných uchazečů otevřeného výběrového řízení – Změna považovaná za obnovení smlouvy na dobu určitou

[Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 2 písm. a), b) a d) a čl. 8 první a druhý pododstavec; směrnice Rady 1999/70, příloha, ustanovení 1 písm. b), ustanovení 3 bod 1 a ustanovení 5 odst. 1 písm. b) a c)]

1.      Akt, který neobsahuje v porovnání s dřívějším aktem žádnou novou skutečnost, představuje akt čistě potvrzující dřívější akt, a proto nemůže založit nový běh lhůty pro podání žaloby. Konkrétně dopis, který zaměstnanci pouze připomíná ujednání jeho smlouvy týkající se data jejího ukončení a neobsahuje v porovnání s uvedenými ujednáními žádný nový prvek, nepředstavuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení.

Akt nepříznivě zasahující do právního postavení naproti tomu představuje jakákoliv změna smlouvy, avšak pouze ve vztahu k ujednáním, která byla změněna, ledaže uvedené změny vedou k narušení celkové struktury smlouvy. Stejně tak v případě, že smlouva může být obnovena, rozhodnutí administrativy o jejím neobnovení představuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení, který se liší od dotčené smlouvy a může být předmětem stížnosti nebo žaloby ve lhůtách stanovených služebním řádem. Takové rozhodnutí, které je přijato po novém přezkumu zájmu služby a situace dotčené osoby, totiž obsahuje v porovnání s původní smlouvou nový prvek a nemůže být považováno za akt, který tuto smlouvu jen potvrzuje.

(viz body 32 až 35)

Odkazy:

Soudní dvůr: 10. prosince 1980, Grasselli v. Komise, 23/80, bod 18; 9. července 1987, Castagnoli v. Komise, 329/85, body 10 a 11; 14. září 2006, Komise v. Fernández Gómez, C‑417/05 P, body 45 až 47

Soud prvního stupně: 2. února 2001, Vakalopoulou v. Komise, T‑97/00, bod 14; 1. dubna 2003, Mascetti v. Komise, T‑11/01, bod 41; 15. října 2008, Potamianos v. Komise, T‑160/04, bod 21

Soud pro veřejnou službu: 15. dubna 2011, Daake v. OHIM, F‑72/09 a F‑17/10, bod 36

2.      Dopis, kterým administrativa konstatuje existenci nové okolnosti nebo situace a vyvozuje z ní důsledky stanovené právním předpisem nebo smluvním ujednáním vůči dotčeným osobám, představuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení, jelikož mění právní situaci jeho adresátů.

Tak je tomu v případě rozhodnutí administrativy, kterým je konstatováno nezapsání jména dočasného zaměstnance na seznam úspěšných uchazečů daného otevřeného výběrového řízení a uplatněna klauzule o ukončení obsažená ve smlouvě s tímto zaměstnancem, a to klauzule způsobující ukončení této smlouvy v případě, že dojde k určité události, a sice vyhotovení seznamu úspěšných uchazečů výběrového řízení uvedeného v této klauzuli, jehož datum bylo v době uzavření smlouvy nutně nejisté. Toto rozhodnutí, měnící právní situaci zaměstnance, představuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení, proti kterému lze podat stížnost a případně žalobu.

Uvedený zaměstnanec nemůže být nucen napadnout tuto klauzuli již při podpisu smlouvy, kdy splnění podmínek, za kterých se má uplatnit, je nejisté. Vzhledem k tomu, že vložení klauzule o ukončení je předmětem komplexní operace, zaměstnanec musí mít možnost incidenčně napadnout legalitu uvedené klauzule, i když má tato individuální dosah, při přijetí rozhodnutí administrativy uplatňujícího tuto klauzuli, tedy v poslední fázi této operace.

(viz body 40, 41 a 59)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: výše uvedené usnesení Daake v. OHIM, body 34 a následující

3.      Účelem rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, která je přílohou směrnice 1999/70 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi CES, UNICE a CEEP, je podle jejího ustanovení 1 písm. b) vytvořit rámec, který zabrání zneužití vyplývajícímu z použití po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů uzavřených na dobu určitou, a z tohoto pohledu je jejím cílem omezit opakované použití pracovních smluv na dobu určitou, považované za možný zdroj zneužívání zaměstnanců, tím, že stanoví určitá minimální ochranná ustanovení, jež mají zabránit znejistění situace zaměstnanců. Článek 8 první a druhý pododstavec pracovního řádu ostatních zaměstnanců přitom směřuje právě k omezení používání po sobě jdoucích smluv dočasného zaměstnance. Zaprvé smlouva dočasného zaměstnance ve smyslu čl. 2 písm. a) uvedeného pracovního řádu nemůže být obnovena více než jednou na dobu určitou a každé další obnovení je činěno na dobu neurčitou. Zadruhé, smlouva dočasného zaměstnance ve smyslu čl. 2 písm. b) nebo d) tohoto pracovního řádu, jejíž délka nesmí přesáhnout čtyři léta, nemůže být obnovena více než jednou na dobu nejvýše dvou let, pokud byla možnost obnovení stanovena v původní smlouvě, a dotyčný zaměstnanec může být po uplynutí své smlouvy nadále zaměstnán pouze tehdy, pokud byl jmenován úředníkem. Taková ustanovení odpovídají opatřením uvedeným v ustanovení 5 odst. 1 písm. b) a c) rámcové dohody, umožňujícím zabránit zneužití vznikajícímu využíváním po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů na dobu určitou.

Okolnost, že smlouva zaměstnance byla dotčena klauzulí o ukončení umožňující administrativě ukončit smlouvu v případě, že dotčený neuspěje ve výběrovém řízení, jehož konání v určité lhůtě bylo oznámeno, neumožňuje, bez ohledu na znění smlouvy, kvalifikovat tuto smlouvu jako smlouvu na dobu neurčitou, která se vyznačuje stabilitou zaměstnání. Doba trvání smlouvy totiž může být určena, jak vyplývá z ustanovení 3 bodu 1 rámcové dohody, nejen „dosažením určitého dne“, ale i „dokončením určitého úkolu nebo vznikem určité události“, jako je vyhotovení seznamu úspěšných uchazečů daného výběrového řízení, s nímž jsou podle znění smlouvy zaměstnance spojeny některé možné důsledky. V případě nezapsání jeho jména na seznam úspěšných uchazečů tak ze znění smlouvy vyplývá, že bude ukončena; tak by tomu bylo za obvyklých okolností i v případě úspěchu, jelikož dotčenému zaměstnanci by bylo nabídnuto místo úředníka a v případě odmítnutí nabídky by byla smlouva v souladu s jejím zněním rovněž ukončena.

Z toho vyplývá, že rozhodnutí administrativy o ukončení pracovního poměru zaměstnance, přijaté neprávem na základě klauzule o ukončení vložené do pracovní smlouvy zaměstnance v rozporu s ustanovením čl. 8 prvního pododstavce pracovního řádu ostatních zaměstnanců, musí být zrušeno. Smlouva dočasného zaměstnance ve smyslu čl. 2 písm. a) uvedeného pracovního řádu mezi administrativou a zaměstnancem totiž byla po svém obnovení znovu obnovena na dobu určitou, navzdory znění čl. 8 prvního pododstavce tohoto pracovního řádu.

(viz body 62 až 64 a 68 až 70)

Odkazy:

Soudní dvůr: 4. července 2006, Adeneler a další, C‑212/04, bod 63

Soud pro veřejnou službu: 26. října 2006, Landgren v. ETF, F‑1/05, bod 66