Language of document : ECLI:EU:F:2011:140

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 15. septembra 2011

Vec F‑7/10

Marc Galan Girodit

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Verejná služba – Dočasní zamestnanci – Článok 8 PZOZ – Ustanovenie ukončujúce zmluvu v prípade, ak zamestnanec nie je zapísaný do rezervného zoznamu výberového konania – Verejné výberové konanie ÚHVT/AST/02/07 – Akt spôsobujúci ujmu“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚm uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou M. Galan Girodit navrhuje zrušenie rozhodnutia ÚHVT o ukončení jeho pracovného pomeru ako dočasného zamestnanca

Rozhodnutie:      Rozhodnutie ÚHVT z 12. marca 2009 o skončení zmluvy dočasného zamestnanca žalobcu sa zrušuje. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania žalobcu.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – List adresovaný dočasnému zamestnancovi, ktorý mu pripomína dátum ukončenia jeho zmluvy – Vylúčenie – Zmena zmluvy – Rozhodnutie neobnoviť zmluvu – Začlenenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Ustanovenie zmluvy dočasného zamestnanca podmieňujúce zachovanie pracovného pomeru zápisom zamestnanca do rezervného zoznamu verejného výberového konania – Rozhodnutie administratívy konštatujúce nezapísanie zamestnanca do tohto zoznamu a uplatňujúce ustanovenie o skončení zmluvy – Začlenenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

3.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie do zamestnania – Zmena zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú a začlenenie ustanovenia o skončení zmluvy v prípade nezapísania zamestnanca do rezervného zoznamu verejného výberového konania – Zmena, ktorá sa považuje za obnovenie zmluvy na dobu určitú

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 2 písm. a), b) a d) a článok 8 prvý a druhý odsek; smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 1 písm. b), doložka 3 bod 1 a doložka 5 ods. 1 písm. b) a c)]

1.      Akt, ktorý vo vzťahu k predchádzajúcemu aktu neobsahuje žiadnu novú skutočnosť, iba potvrdzuje predchádzajúci akt, a preto nemôže spôsobiť začatie plynutia novej lehoty na podanie žaloby. Predovšetkým list, ktorý iba pripomína zamestnancovi ustanovenia jeho zmluvy týkajúce sa dátumu jej ukončenia, a teda neobsahuje žiadnu novú skutočnosť vo vzťahu k týmto ustanoveniami, nepredstavuje akt spôsobujúci ujmu.

Naproti tomu každá zmena zmluvy predstavuje akt spôsobujúci ujmu, ale iba v rozsahu, v akom ide o ustanovenia, ktoré boli zmenené, pokiaľ tieto zmeny nespôsobia narušenie všeobecnej štruktúry zmluvy. Rovnako v prípade, ak zmluva môže byť obnovená, predstavuje rozhodnutie prijaté administratívou o neobnovení zmluvy akt spôsobujúci ujmu, ktorý je odlišný od dotknutej zmluvy a ktorý môže byť predmetom sťažnosti a žaloby v lehotách stanovených služobným poriadkom. Také rozhodnutie, ktoré je prijaté po opätovnom preskúmaní záujmu služby a situácie dotknutej osoby, totiž obsahuje novú skutočnosť v porovnaní s pôvodnou zmluvou a nemôže sa považovať za akt, ktorý túto zmluvu len potvrdzuje.

(pozri body 32 – 35)

Odkaz:

Súdny dvor: 10. decembra 1980, Grasselli/Komisia, 23/80, bod 18; 9. júla 1987, Castagnoli/Komisia, 329/85, body 10 a 11; 14. septembra 2006, Komisia/Fernández Gómez, C‑417/05 P, body 45 až 47

Súd prvého stupňa: 2. februára 2001, Vakalopoulou/Komisia, T‑97/00, bod 14; 1. apríla 2003, Mascetti/Komisia, T‑11/01, bod 41; 15. októbra 2008, Potamianos/Komisia, T‑160/04, bod 21

Súd pre verejnú službu: 15. apríla 2011, Daake/ÚHVT, F‑72/09 a F‑17/10, bod 36

2.      List, ktorým administratíva konštatuje existenciu novej okolnosti alebo situácie a vyvodí z nej dôsledky stanovené normou alebo zmluvným ustanovením voči dotknutým osobám, predstavuje akt spôsobujúci ujmu, pretože mení právne postavenie osôb, ktorým je určený.

To je prípad rozhodnutia administratívy konštatujúceho nezapísanie mena dočasného zamestnanca do rezervného zoznamu daného verejného výberového konania a uplatňujúceho ustanovenie o skončení zmluvy obsiahnuté v jeho zmluve, teda ustanovenie, ktoré spôsobuje skončenie tejto zmluvy v prípade, ak nastane určená skutočnosť, t. j. vyhotovenie rezervného zoznamu výberového konania uvedeného v tomto ustanovení, ktorého dátum bol v čase jeho uzatvorenia nevyhnute nejasný. Toto rozhodnutie, ktorým sa mení právne postavenie zamestnanca, predstavuje akt spôsobujúci ujmu, ktorý môže byť predmetom sťažnosti, prípadne žaloby.

Tento zamestnanec tiež nemôže byť nútený napadnúť uvedené ustanovenie pri podpisovaní zmluvy, hoci splnenie podmienok, za ktorých sa má uplatniť, zostáva neisté. Keďže je začlenenie ustanovenia o skončení zmluvy predmetom komplexnej operácie, musí byť zamestnancovi umožnené incidenčne spochybniť zákonnosť tohto ustanovenia, hoci má individuálny dosah, pri prijatí rozhodnutia administratívy o uplatnení tohto ustanovenia v konečnom štádiu operácie.

(pozri body 40, 41 a 59)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Daake/ÚHVT, už citovaný, bod 34 a nasl.

3.      Účelom doložky 1 písm. b) rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá sa nachádza v prílohe smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, je vytvoriť rámec na zamedzovanie nezákonného zneužívania prameniaceho z využívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv a pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú a z tohto hľadiska je jej cieľom vymedzenie rámca pre opakované využitie pracovných zmlúv na dobu určitú, ktoré sa považuje za možný zdroj zneužívania pracovníkov, stanoviac určitý počet minimálnych ochranných opatrení určených na predchádzanie zneisteniu situácie pracovníkov. Cieľom článku 8 prvého a druhého odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov je práve obmedziť uzatváranie po sebe nasledujúcich zmlúv dočasných zamestnancov. Na jednej strane zmluva dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a) týchto podmienok môže byť obnovená najviac jedenkrát na dobu určitú, pričom každé ďalšie obnovenie musí byť na dobu neurčitú. Na druhej strane zmluva dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. b) alebo d) týchto podmienok, ktorej dĺžka nesmie presiahnuť štyri roky, môže byť obnovená najviac jedenkrát na obdobie najviac dvoch rokov, ak bola možnosť obnovenia stanovená v prvotnej zmluve, pričom dotknutý zamestnanec môže byť ďalej zamestnávaný po skončení svojej zmluvy, iba ak bol vymenovaný za úradníka. Takéto ustanovenia zodpovedajú opatreniam uvedeným v doložke 5 ods. 1 písm. b) a c) rámcovej dohody, ktoré môžu zamedziť nezákonnému zneužívaniu prameniacemu z využívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv a pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú.

Okolnosť, že zmluva dočasného zamestnanca obsahuje ustanovenie o skončení zmluvy umožňujúce administratíve ukončiť túto zmluvu v prípade neúspechu dotknutej osoby vo výberovom konaní, ktorého organizácia sa oznámila v určitej lehote, napriek zneniu zmluvy neumožňuje kvalifikovať túto zmluvu ako zmluvu na dobu neurčitú, ktorá sa vyznačuje stabilitou zamestnania. Dĺžka zmluvy, ako vyplýva z doložky 3 bodu 1 rámcovej dohody, totiž môže byť vymedzená nielen „určitým dátumom“, ale aj „splnením určitej úlohy alebo určitou udalosťou“, akou je vyhotovenie rezervného zoznamu daného výberového konania, ku ktorej sa viažu viaceré možné dôsledky podľa znenia zmluvy zamestnanca. V prípade nezapísania jeho mena do rezervného zoznamu teda zo znenia zmluvy vyplýva, že bude ukončená; tak by to za normálnych okolností bolo aj v prípade úspechu, pretože dotknutému zamestnancovi by sa ponúklo miesto úradníka, pričom v prípade odmietnutia ponuky by sa zmluva tiež skončila v súlade s jej znením.

Z toho vyplýva, že rozhodnutie administratívy, ktorým sa ukončil pracovnoprávny vzťah so zamestnancom a ktoré bolo nesprávne prijaté na základe ustanovenia o skončení zmluvy začleneného do jeho pracovnej zmluvy v rozpore s ustanoveniami článku 8 prvého odseku podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, musí byť zrušené. Po obnovení bola totiž zmluva dočasného zamestnanca v zmysle článku 2 písm. a) týchto podmienok medzi administratívou a zamestnancom znovu obnovená na dobu určitú napriek zneniu článku 8 prvého odseku týchto podmienok.

(pozri body 62 – 64 a 68 – 70)

Odkaz:

Súdny dvor: 4. júla 2006, Adeneler a i., C‑212/04, bod 63

Súd pre verejnú službu: 26. októbra 2006, Landgren/ETF, F‑1/05, bod 66