Language of document :

Talan väckt den 19 januari 2010 - Clarke mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-5/10)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Nicole Clarke (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av den bestämmelse i sökandens anställningsavtal enligt vilken anställningsavtalet automatiskt upphör att gälla om sökanden inte tas upp i förteckningen över godkända sökande i ett externt uttagningsprov för rekrytering till harmoniseringsbyrån och om fastställande av att uttagningsproven OHMI/AD/01/07, OHMI/AD/02/07, OHMI/AST/01/07 och OHMI/AST/02/02 saknar inverkan på sökandens anställningsavtal. Därutöver talan om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns skrivelse av den 12 mars 2009 och det beslut som denna skrivelse innehöll enligt vilket sökandens anställningsförhållande skulle upphöra efter det att en uppsägningsfrist på 8 månader från den 16 mars 2009 hade löpt ut, och fastställa att sökandens anställningsförhållande med harmoniseringsbyrån ska fortsätta att gälla. Om nödvändigt ogiltigförklara harmoniseringsbyråns skrivelser av den 3 augusti 2009 (uppsägningstid på tre månader) och av den 9 oktober 2009 (avslagsbeslut), vilka enligt sökanden saknade självständig karaktär, och

ogiltigförklara bestämmelsen om upphörande i artikel 5 i sökandens anställningsavtal med harmoniseringsbyrån, eller i andra hand,

fastställa att sökandens anställning inte heller i framtiden kan avslutas med hänvisning till bestämmelsen om upphörande i anställningsavtalet, och

att de uttagningsprov som omnämns i harmoniseringsbyråns skrivelse av den 12 mars 2009 i vart fall inte kan utlösa negativa konsekvenser vad avser bestämmelsen om upphörande.

förplikta harmoniseringsbyrån att utge skadestånd till sökanden med det belopp som personaldomstolen finner lämpligt för den ideella och immateriella skada som sökanden har åsamkats genom de beslut som enligt ovanstående ska ogiltigförklaras.

Om sökanden vid tidpunkten för personaldomstolens beslut och/eller harmoniseringsbyråns utbetalning av det belopp som sökanden har rätt till på grund av harmoniseringsbyråns rättsstridiga agerande inte längre arbetar vid harmoniseringsbyrån trots att anställningsförhållandet fortsätter att gälla:

Förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökanden - med fastställande av att harmoniseringsbyrån är skyldig att låta sökanden arbeta kvar under samma arbetsvillkor som tidigare och att återanställa henne - för den materiella skada som hon har åsamkats, i synnerhet genom utbetalning av eventuell ej utbetald lön och ersättning för de utgifter som sökanden har haft med anledning av harmoniseringsbyråns rättsstridiga agerande (med avdrag för erhållen arbetslöshetsersättning).

I andra hand, för det fall sökanden till följd av de aktuella rättsliga eller faktiska omständigheterna inte kan återinsättas i arbete och/eller fortsatt anställning inte är aktuellt, förplikta harmoniseringsbyrån att till sökanden, som ersättning för den materiella skada som sökanden har åsamkats till följd av att anställningen rättsstridigt upphörde, utge ersättning som motsvarar skillnaden mellan den inkomst som hon kan förväntas uppbära under sitt yrkesverksamma liv jämfört med den inkomst som hon skulle ha uppburit om anställningsavtalet hade fortsatt att gälla, med beaktande av pensionsförmåner och andra rättigheter.

Förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________