Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2010 r. - Garcia Lledo przeciwko OHIM

(Sprawa F-7/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Inès Garcia Lledo (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa OHIM o zakończeniu zatrudnienia skarżących jako pracowników personelu tymczasowego z uwagi na to, że nie zdali oni ogólnego konkursu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa OHIM z dnia 12 marca 2009 r. o zakończeniu zatrudnienia skarżących jako członków personelu tymczasowego;

obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postępowania.

____________