Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 stycznia 2010 r. - AB przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-3/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: AB (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji przedstawicielstwa KE w Laosie z dnia 4 lutego 2009 r., na której podstawie skarżący został poinformowany, że jego umowa o pracę w charakterze pracownika kontraktowego nie zostanie przedłużona oraz decyzji organu uprawnionego do zawierania umów o pracę wydanej w odpowiedzi na zażalenie.

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności kwestionowanych decyzji i w rezultacie przywrócenie skarżącego do pracy w dyrekcji generalnej RELEX lub w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, która zostanie utworzona z dniem 1 kwietnia 2010 r. ;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________