Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(trzecia izba)

z dnia 10 czerwca 2011 r.

Sprawa F-56/10

André Hecq

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Pokrycie kosztów leczenia w 100% – Dorozumiana decyzja odmowna – Przedwczesne zażalenie – Niedopuszczalność

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której A. Hecq żąda stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 20 października 2009 r. w sprawie jego wniosku z dnia 25 września 2009 r. o zwrot kosztów produktów leczniczych w wysokości 100%.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. A. Hecq pokrywa całość kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Wyliczenie sporządzone przez wspólny system ubezpieczenia na podstawie art. 72 regulaminu pracowniczego – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Złożenie zażalenia przed oddaleniem wniosku – Niedopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90 ust. 1)

1.      Skargę, której przedmiot stanowi wniosek o stwierdzenie nieważności odmownego rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania urzędnikowi dodatkowego zwrotu kosztów na podstawie art. 73 ust. 3 regulaminu pracowniczego, a która skierowana jest wyraźnie przeciwko wyliczeniu sporządzonemu przez wspólny system ubezpieczenia chorobowego na podstawie art. 72 regulaminu pracowniczego, należy odrzucić jako niedopuszczalną ze względu na to, że wspomniane wyliczenie nie zawiera aktu niekorzystnego wydanego na podstawie art. 73 ust. 3 regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 34)

2.      Zażalenie poprzedzające dorozumianą decyzję odmowną w sprawie wniosku, stanowiącą akt niekorzystny, nie może dotyczyć tej decyzji. Tym samym skargę należy uznać za oczywiście niedopuszczalną ze względu na przedwczesny charakter zażalenia.

(zob. pkt 37, 38)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑79/92 Ditterich przeciwko Komisji, 1 grudnia 1994 r., pkt 45–47; sprawa T‑115/05 Jiménez Martínez przeciwko Komisji, 15 listopada 2006 r., pkt 33