Language of document : ECLI:EU:F:2011:75

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 10. júna 2011

Vec F‑56/10

André Hecq

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Náhrada liečebných nákladov vo výške 100 % – Implicitné rozhodnutie o zamietnutí – Predčasne podaná sťažnosť – Neprípustnosť“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou A. Hecq navrhuje zrušenie rozhodnutia z 20. októbra 2009, ktorým Komisia zamietla jeho žiadosť z 25. septembra 2009 o náhradu výdavkov na lieky vo výške 100 %

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. A. Hecq znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Vyúčtovanie zostavené spoločným systémom poistenia na základe článku 72 služobného poriadku – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Sťažnosť podaná pred zamietnutím žiadosti – Neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 1)

1.      Žaloba, ktorej predmetom je návrh na zrušenie zamietnutia priznať úradníkovi dodatočnú náhradu výdavkov podľa článku 73 ods. 3 služobného poriadku a ktorá výslovne smeruje proti vyúčtovaniu zostavenému spoločným systémom zdravotného poistenia na základe článku 72 služobného poriadku, musí byť zamietnutá ako neprípustná, pretože v uvedenom vyúčtovaní neexistuje akt spôsobujúci ujmu prijatý na základe článku 73 ods. 3 služobného poriadku.

(pozri bod 34)

2.      Sťažnosť predchádzajúca implicitnému rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti, ktoré predstavuje akt spôsobujúci ujmu, sa ho nemôže týkať. Žalobu tak treba vyhlásiť za zjavne neprípustnú z dôvodu predčasnosti sťažnosti.

(pozri body 37 a 38)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 1. decembra 1994, Ditterich/Komisia, T‑79/92, body 45 až 47; 15. novembra 2006, Jiménez Martínez/Komisia, T‑115/05, bod 33