Language of document :

Žaloba podaná 9. júla 2010 - Verheyden/Komisia

(vec F-54/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luc Verheyden (Angera, Taliansko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie, ktorým sa zamietla žiadosť žalobcu o dosiahnutie takej rovnosti zaobchádzania, akú dosiahli žalobcovia vo veciach F-5/05 a F-7/05

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti podanej žalobcom 16. júla 2009,

zrušiť v rozsahu, v akom je to potrebné, explicitné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 29. marca 2010 podanej žalobcom 28. decembra 2009,

zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy vo výške 3 000 Eur ako náhradu škody,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________