Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 29 октомври 2019 г. — Bundesrepublik Deutschland/SpaceNet AG

(Дело C-793/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател в производството по ревизионно обжалване: Bundesrepublik Deutschland

Ответник в производството по ревизионно обжалване: SpaceNet AG

Преюдициалeн въпрос

Трябва ли член 15 от Директива 2002/58/ЕО1 във връзка с членове 7, 8 и 11 и член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, от една страна, и с член 6 от Хартата на основните права на Европейския съюз2 , както и с член 4 от Договора за Европейския съюз, от друга страна, да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която задължава доставчиците на обществено достъпни електронни съобщителни услуги да съхраняват данните за трафик и данните за местонахождението на крайните потребители на тези услуги, когато

за това задължение не е необходимо да е налице конкретно основание от гледна точка на място, време или пространство;

предмет на задължението за съхраняване при предоставянето на обществено достъпни телефонни услуги, включително при предаването на кратки, мултимедийни или подобни съобщения, както и на повиквания без отговор или на неуспешни повиквания, са следните данни:

    телефонният номер или друг идентификатор на линията, от която се извършва повикването, и на линията, която приема повикването, както и на всяка друга участваща линия в случай на препращане или прехвърляне,

    дата и час на началото и на края на връзката или, в случай на предаване на кратки, мултимедийни или подобни съобщения – времето на изпращането и на получаването на съобщението, и посочване на съответната часова зона,

    информация за използваната услуга, когато в рамките на телефонната услуга могат да се ползват различни услуги;

    в случая на мобилни телефонни услуги също и

международните идентификатори на абонатите на мобилни услуги на линията, от която се осъществява повикването и на линията, която приема повикването,

международният идентификатор на крайното съоръжение, от което се осъществява повикването и с което се приема повикването,

дата и час на първото активиране на услугата и посочване на съответната часова зона, когато услугите са предплатени,

знаците на клетките, които се използват от осъществяващата и от приемащата повикването линия в началото на връзката,

    в случая на интернет телефония също и адресите по интернет протокол на осъществяващата и на приемащата повикването линия и присвоените на ползвателите идентификатори,

    предмет на задължението за съхраняване при предоставянето на обществено достъпни услуги за достъп до интернет са следните данни:

    адрес по интернет протокол, който е присвоен на абоната за ползване на интернет,

    уникален идентификатор на линията, чрез която се осъществява ползването на интернет, както и присвоен на ползвателя идентификатор,

    дата и час на началото и на края на ползването на интернет с присвоения адрес по интернет протокол, с посочване на съответната часова зона,

    при мобилно ползване: знаците на клетката, която се използва в началото на интернет връзката,

не се допуска съхраняването на следните данни:

    съдържанието на съобщенията,

    данни за посетени интернет страници,

    данни за услуги за електронна поща,

    данни, които указват връзките от и към някои линии на лица, органи и организации в социалния сектор или в църковната сфера;

срокът на съхраняване на данните за местонахождение, т.е. знаците на клетката, е четири седмици за използваната клетка и десет седмици за останалите данни,

е осигурена ефективна защита на съхранените данни срещу рискове от злоупотреба, както и срещу всякакъв неразрешен достъп, и

–    съхранените данни могат да се използват само за наказателното преследване на особено тежки престъпления и за предотвратяване на конкретна заплаха за телесната неприкосновеност, живота или свободата на дадено лице или за съществуването на федерацията или на дадена провинция, с изключение на адреса по интернет протокол, присвоен на даден абонат за ползване на интернет, чието използване е допустимо в рамките на справка със съхраняваните данни за целите на наказателното преследване на всякакви престъпления, предотвратяването на заплаха за обществения ред и сигурност, както и за изпълнението на функциите на разузнавателните служби?

____________

1     Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 2002 г., стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 36, стр. 63), последно изменена с Директива 2009/136/EG (ABl. 2009, L 337, S. 11).

2 ОВ C 364, 2000 г., стр. 1.