Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) 29. oktobra 2019 – Zvezna republika Nemčija/SpaceNet AG

(Zadeva C-793/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in revidentka: Zvezna republika Nemčija

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: SpaceNet AG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 15 Direktive 2002/58/ES1 glede na člene 7, 8 in 11 ter člen 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah na eni strani ter glede na člen 6 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in glede na člen 4 Pogodbe o Evropski uniji2 na drugi strani razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, ki ponudnike javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev zavezuje, da hranijo podatke o prometu in lokaciji končnega uporabnika teh storitev, če

–    se za to obveznost ne zahteva nobenega posebnega razloga v krajevnem, časovnem ali prostorskem smislu,

–    obveznost hrambe pri opravljanju javno dostopne telefonske storitve – vključno s prenosom kratkih, večpredstavnostnih ali podobnih sporočil ter neodgovorjenimi ali neuspešnimi klici – vključuje

–    klicano telefonsko številko ali kakšno drugo identiteto kličočega priključka in priključka v zvezi ter pri preklapljanju ali podaji klicev vsak naslednji udeleženi priključek,

–    datum in čas od začetka do konca zveze oziroma – pri prenosu kratkega, večpredstavnostnega ali podobnega sporočila – čas pošiljanja in prejema sporočila z navedbo dejanskega časovnega pasu,

–    podatke o uporabljeni storitvi, če se lahko v okviru telefonske storitve uporabljajo različne storitve,

–    v primeru storitve mobilne telefonije pa še

mednarodno identiteto naročnika mobilne telefonije za kličoči priključek in priključek v zvezi,

mednarodno identiteto kličočega in klicanega telefonskega terminala,

datum in čas prve aktivacije storitve z navedbo dejanskega časovnega pasu, če se storitve plačujejo vnaprej,

identiteto celic, ki se uporabljajo pri začetku povezave s kličočim priključkom in priključkom v zvezi,

–    v primeru internetne telefonije tudi naslove IP kličočega priključka in priključka v zvezi ter dodeljenega uporabniškega imena,

–    obveznost hrambe pri opravljanju javno dostopne storitve dostopa do interneta vključuje naslednje podatke:

–    naslov IP, ki je dodeljen naročniku za uporabo interneta,

–    enolični identifikator priključka, prek katerega pride do uporabe interneta, ter dodeljeno uporabniško ime,

–    datum in čas od začetka do konca uporabe interneta pod dodeljenim naslovom IP in navedbo dejanskega časovnega pasu,

–    v primeru mobilne uporabe identiteto celice, ki se je uporabila pri začetku internetne povezave,

–    naslednjih podatkov se ne sme hraniti:

–    vsebine komunikacije,

–    podatkov o prikazanih spletnih straneh,

–    podatkov o storitvah elektronske pošte,

–    podatkov, na katerih temeljijo povezave z ali od določenih priključkov oseb, organov in organizacij na socialnih ali cerkvenih področjih,

–    hramba za podatke o lokaciji, torej identifikacija uporabljene celice, znaša štiri tedne, za ostale podatke pa deset tednov,

–    je zagotovljeno učinkovito varstvo hranjenih podatkov pred tveganji zlorabe in pred vsakim neupravičenim dostopom, in

–    hranjeni podatki se smejo uporabljati samo za pregon posebej hudih kaznivih dejanj in za boj proti konkretni nevarnosti za telo, življenje ali svobodo osebe ali za obstoj zvezne države ali zvezne dežele, razen naslova IP, ki se dodeli naročniku za uporabo interneta in katerega uporaba je dopustna v okviru informacije o podatkih o naročniškem razmerju za pregon vseh kaznivih dejanj, za preprečevanje nevarnosti za javno varnost in red ter za izpolnjevanje nalog obveščevalnih služb?

____________

1     Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL 2002, L 201, str. 37), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES (UL 2009, L 337, str. 11).

2 UL 2000, C 364, str. 1.