Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 29 oktober 2019 – Förbundsrepubliken Tyskland mot SpaceNet AG

(Mål C-793/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland

Motpart: SpaceNet AG

Tolkningsfråga

Ska artikel 15 i direktiv 2002/58/EG,1 jämförd med dels artiklarna 7, 8 och 11 och artikel 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, dels artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen, tolkas så att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som ålägger operatörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster att lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter för slutanvändare av nämnda tjänster, när denna skyldighet

–    inte villkoras av särskilda skäl i fråga om geografiska, tidsmässiga eller territoriella aspekter,

–    omfattas av en lagringsskyldighet för följande uppgifter i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgängliga telefonitjänster, inbegripet överföring av korta textmeddelanden, multimediemeddelanden eller liknande meddelanden samt samtal som inte besvaras eller når fram:

–    telefonnumret eller något annat identifikationsnummer för det uppringande abonnemanget, det uppringda abonnemanget samt för om- och vidarekopplingar till varje annat deltagande abonnemang,

–    datum och klockslag då kommunikationen inleddes eller – om det rör sig om ett kort textmeddelande, multimediemeddelande eller liknande meddelande – tidpunkter för sändande och mottagande av meddelandet, med uppgift om tidszon,

–    uppgifter om vilken tjänst som använts, i de fall då det är möjligt att använda olika tjänster inom ramen för telefonitjänsten,

–    om det rör sig om mobiltelefonitjänster dessutom

det internationella identifikationsnumret för mobilabonnenter till det uppringande och det uppringda abonnemanget,

det internationella identifikationsnumret för den uppringande och den uppringda ändutrustningen,

datum och klockslag för tjänstens första aktivering, med uppgift om tidszon när tjänster har betalats på förhand,

beteckningar på de celler som användes via det uppringande och det uppringda abonnemanget i början av kommunikationen,

–    om det rör sig om internettelefonitjänster dessutom ip-adresserna till det uppringande och det uppringda abonnemanget samt tilldelade användar-id,

–    omfattas av en lagringsskyldighet för följande uppgifter i samband med tillhandahållandet av allmänt tillgängliga internetanslutningstjänster:

–    den ip-adress som har tilldelats abonnenten för internetanvändning,

–    en entydig id-kod för det använda internetabonnemanget samt ett tilldelat användar-id,

–    datum och klockslag då internetanvändningen på den tilldelade ip-adressen inleddes, med uppgift om tidszon,

–    vid mobilanvändning, beteckningen på den cell som användes i början av internetanslutningen,

–    följande uppgifter inte får lagras:

–    kommunikationens innehåll,

–    uppgifter om hämtade internetsidor,

–    uppgifter om elektroniska posttjänster,

–    uppgifter som avser kommunikation till eller från vissa abonnemang som tillhör personer, myndigheter och organisationer inom den sociala eller kyrkliga sfären,

–    lagringstiden för lokaliseringsuppgifter, det vill säga beteckningen på den cell som använts, är fyra veckor, samt för övriga uppgifter tio veckor,

–    ett effektivt skydd av lagrade uppgifter mot risker för missbruk och otillåten tillgång säkerställs, och

–    de lagrade uppgifterna endast får användas i syfte att bekämpa allvarliga brott eller avvärja ett konkret hot mot en persons liv och lem eller frihet eller statens eller en delstats fortlevnad, med undantag för den ip-adress som tilldelats en abonnent för internetanvändning, vilka får användas inom ramen för en förfrågan om inventariedata för att lagföra alla brott, avvärja risker för säkerhet och allmän ordning samt generellt sett för att fullgöra underrättelsetjänstens uppgifter?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 2002, s. 37), senast ändrad genom direktiv 2009/136/EG (EUT L 337, 2009, s. 11).