Language of document :

Жалба, подадена на 1 октомври 2012 г. — ZZ/ЕАЛ

(Дело F-110/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Orlandi, адв. J.-N. Louis и адв. D. Abreu Caldas)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата

Предмет на производството

Отмяната на решението за отхвърляне на искането на жалбоподателя неговият договор като служител със спомагателни функции да се преквалифицира в договор на срочно нает служител.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението от 21 ноември 2011 г. за отказ на органа, оправомощен да сключва договори, по искането на жалбоподателя неговият договор като служител със спомагателни функции да се преквалифицира в договор на срочно нает служител;

да се осъди EАЛ да заплати съдебните разноски.