Language of document :

Žaloba podaná 4. októbra 2012 – ZZ a i./Komisia

(vec F-112/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a iní (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí o prevode práv žalobcov na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré boli prijaté na základe nových VVU týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia o prevode práv žalobcov na dôchodok podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, ktoré títo žalobcovia nadobudli pred ich vstupom do služieb Komisie,

zrušiť v rozsahu, v akom to je potrebné, rozhodnutia o zamietnutí sťažností týchto žalobcov, ktoré sú všetky rovnaké a smerujú proti rozhodnutiam o prevode práv na dôchodok,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.