Language of document :

Žaloba podaná 2. októbra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-111/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa potvrdili závery lekárskej komisie, ktorá rozhodla o miere invalidity žalobcu a za pôvod jeho choroby označila povolanie

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2011, ktorým sa potvrdili závery lekárskej komisie z 25. augusta 2011 a ktoré bolo oznámené žalobcovi 28. novembra 2011,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobcu z 22. júna 2012,

zaviazať Komisiu zaplatiť žalobcovi stanovenú sumu ex aequo et bono a predbežne vo výške 100 000 eur z dôvodu utrpenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.