Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 2. oktober 2013 – Nardone mod Kommissionen

(Sag F-111/12) 1

(Personalesag – tidligere tjenestemand – udsættelse for asbest og andre stoffer – erhvervssygdom – ulykke – vedtægtens artikel 73 – lægeudvalg – begrundelse – erstatningssøgsmål – procedurens varighed)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Albert Nardone (Piétrain, Belgien) (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at stadfæste lægeudvalgets konklusioner vedrørende sagsøgerens invaliditetsgrad og den erhvervsmæssige karakter af sagsøgerens sygdom.

Konklusion

Europa-Kommissionen betaler Albert Nardone morarenter, for perioden mellem den 1. marts 2006 og den 15. juli 2010, af et beløb på 8 448,51 EUR, til Den Europæiske Centralbanks rentesats for primære refinansieringsoperationer i den relevante periode, forhøjet med to procentpoint, samt et beløb på 3 000 EUR.

I øvrigt frifindes Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler en fjerdedel af Albert Nardones omkostninger.

Albert Nardone bærer tre fjerdedele af sine egne omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 379 af 8.12.2012, s. 35.