Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 2 października 2013 r. – Nardone przeciwko Komisji

(Sprawa F-111/12)1

(Służba publiczna – Były urzędnik – Wystawienie na działanie azbestu i innych substancji – Choroba zawodowa – Wypadek – Artykuł 73 regulaminu pracowniczego – Komisja lekarska – Uzasadnienie – Skarga o odszkodowanie – Czas trwania postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Albert Nardone (Piétrain, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie sądownego zatwierdzenia wniosków komisji lekarskiej, która wypowiedziała się w przedmiocie stopnia niezdolności skarżącego do pracy oraz zawodowego pochodzenia jego choroby.Sentencja wyrokuKomisja Europejska wypłaci A. Nardone zaległe odsetki za okres od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 15 lipca 2010 r. od kwoty 8 448,51 EUR w wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji finansowania obowiązującej w tamtym okresie, powiększonej o dwa punkty procentowe, a także kwotę 3 000 EUR.W pozostałym zakresie żądania skargi zostają oddalone.Komisja Europejska pokrywa własne koszty postępowania oraz jedną czwartą kosztów poniesionych przez A. Nardone.Albert Nardone pokrywa trzy czwarte własnych kosztów postępowania.