Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.6.2016 – Verile v. komissio

(Asia F-108/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Kumoamiskanne – Muutoksenhaku – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskevasta ehdotuksesta esitettyjen kumoamisvaatimusten uudelleenmäärittely – Kumoamisvaatimusten tulkitseminen siten, että niissä vaaditaan kumoamaan päätös, joka koskee eläkeoikeuksien siirtämisen johdosta hyvitettävien palvelusvuosien tunnustamista koskevaa päätöstä – Vaatimusten hylkääminen – Muutoksenhaussa annettu tuomio, josta on tullut lainvoimainen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marco Verile (Cadrezzate, Italia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi ja J.-N. Louis, sitten D. de Abreu Caldas, S. Orlandi ja J.-N. Louis, sitten S. Orlandi ja J.-N. Louis, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja G. Gattinara, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, ja lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään ja jossa sovelletaan virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 ja 12 artiklan uusia täytäntöönpanosäännöksiä.

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta asiassa F-108/12, Verile v. komissio, raukeaa.

Marco Verile ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 379, 8.12.2012, s. 34.