Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2016 r. – Bouvret i in./ Komisji

(Sprawa F-112/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych nabytych w systemach krajowych – Decyzja o zaliczeniu dodatkowych lat do okresu uprawniającego do emerytury wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Artykuł 81 regulaminu postępowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Florence Bouvret (Bruksela, Belgia); Beata Stępień (Bruksela, Belgia); Daniel Wille (Mouscron, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, następnie adwokaci J.N. Louis i S. Orlandi, oraz w końcu adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, oraz w końcu G. Gattinara, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących do systemu emerytalnego Unii, które to decyzje zostały wydane na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Strony pokrywają swoje koszty.

____________

1 Dz.U. C 379 z 8.12.2012, s. 35.