Language of document :

Pritožba, ki jo je 26. februarja 2021 vložila American Airlines, Inc. zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-430/18, American Airlines/Komisija

(Zadeva C-127/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: American Airlines, Inc. (zastopniki: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Delta Air Lines, Inc.

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

Sklep Komisije C(2017) 2788 final z dne 30. aprila 2018 razglasi za ničen;

podredno, če je potrebno, vrne zadevo v razsojanje Splošnemu sodišču, da jo ponovno preuči v skladu s sodbo Sodišča;

Komisiji naloži, naj nosi svoje stroške in plača stroške pritožnice v tem postopku in v postopku pred Splošnim sodiščem;

sprejme vse druge ukrepe, za katere bi Sodišče presodilo, da so primerni.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja samo en pritožbeni razlog, ki se nanaša na to, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je sprejelo pravno napačno razlago Komisije, v skladu s katero preizkus „ustrezne uporabe“ v določbi 1.10 American-US Airways merger commitments (v nadaljevanju: zaveze) pomeni samo „neobstoj zlorabe“ in je bil zato s sodbo nepravilno potrjen Sklep Komisije C(2017) 2788 final z dne 30. aprila 2018 o dodelitvi predhodnih pravic družbi Delta Airlines (Case M.6607 – US Airways/American Airlines).

Pritožbeni razlog je razdeljen na tri dele:

V prvem delu se pritožnica osredotoča na pravni pristop glede razlage preizkusa „ustrezne uporabe“ za dodelitev predhodnih pravic v skladu z določbo 1.10 zavez in trdi, da je Splošno sodišče s svojim razlagalnim pristopom napačno uporabilo pravo.

V drugem delu pritožnica trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je sprejelo analizo Komisije, v skladu s katero „ustrezna uporaba“ pomeni samo „neobstoj zlorabe“, s čimer je tako napačno sprejelo, da družba Delta ne upravlja 470 korektivnih slotov.

V tretjem delu pritožnica pojasnjuje dodatne pravne napake, ki naj bi jih Splošno sodišče storilo pri razlagi določbe 1.9 zavez, zlasti besedila „v skladu s ponudbo“ na podlagi napačne pravne analize obrazca RM.

____________