Language of document :

2021 m. vasario 26 d. Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-541/18 Changmao Biochemical Engineering / Komisija

(Byla C-123/21 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, atstovaujama dikigoros K. Adamantopoulos, advocaat P. Billiet

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA ir Caviro Distillerie Srl

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-541/18,

patenkinti apeliantės reikalavimą, nurodytą jos ieškinyje Bendrajam Teismui, ir panaikinti ginčijamą reglamentą1 , kiek jis susijęs su apeliante, arba, subsidiariai, visą šį reglamentą pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnį ir

priteisti iš atsakovės ir įstojusių į bylą šalių apeliantės patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo apeliaciniu skundu ir procesu Bendrajame Teisme byloje T-541/18, arba

subsidiariai, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl tam tikrų ar visų apeliantės pagrindų, kaip to gali prireikti procese, ir

atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: skundžiamo sprendimo 64, 65 ir 74 punktuose yra padaryta teisės klaida, nes nuspręsta, kad pagal Pagrindinio reglamento2 2 straipsnio 7 dalį priimtų ES teisės aktų teisėtumo negalima peržiūrėti atsižvelgiant į Kinijos Liaudies Respublikos prisijungimo prie PPO protokolą (toliau – prisijungimo protokolas). Subsidiariai, skundžiamame sprendime yra padaryta teisės klaida, nes nepripažinta, kad Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalis yra jo 2 straipsnio 1–6 dalių išimtis, kuri gali būti taikoma tik importui iš Kinijos į ES pagal prisijungimo protokolo 15 straipsnio a punkto ii papunktį ir d punktą, kol šios nuostatos galioja. Tai, kad Komisija naudojo Argentiną kaip analogišką šalį apeliantės atveju, buvo klaida tiek pagal ES, tiek pagal PPO teisę. Toks požiūris lėmė tai, kad Komisija nustatė labai didelę dempingo maržą apeliantei, kai jos apskritai nebūtų, jei Komisija apeliantei būtų taikiusi Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1–6 dalių nuostatas.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrojo Teismo išvadose skundžiamo sprendimo 103, 106, 109 to 112, 114, 116, 117, 120 ir 121 punktuose yra padaryta akivaizdi teisės klaida nustatant, kad Komisija nepažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1, 2 ir 5 dalių, taip pat 11 straipsnio 2 ir 9 dalių ir rūpestingumo pareigos bei gero administravimo pareigos, kai vertindama Sąjungos vyno rūgšties pramonės būklę neatsižvelgė į Distilerie Mazzari (didžiausio, pelningo ir sėkmingiausio Sąjungos vyno rūgšties gamintojo) komercinę veiklą ir tai, kad tam tikrų ES vyno rūgšties gamintojų netinkami investiciniai sprendimai neigiamai paveikė jų veiklą.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrojo Teismo išvadose skundžiamo sprendimo 138, 139, 145 to 147, 150 ir 152 punktuose yra padaryta akivaizdžių teisės klaidų, nustatant, kad Komisija nepažeidė Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1, 2 ir 5 dalių, taip pat 11 straipsnio 2 dalies ir rūpestingumo pareigos bei gero administravimo pareigos, kai vertindama pakartotino žalos padarymo tikimybę atsisakė atsižvelgti į Hangzhou Bioking (didžiausio Kinijos vyno rūgšties eksportuotojo į ES) veiklą, taip pat į klimato kaitos poveikį bei sintetinės ir natūraliai susidariusios vyno rūgšties galutinių vartotojų skirtumus.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą skundžiamo sprendimo 171 ir 173–177 punktuose, kai priėjo prie išvados, kad Komisija pasiūlė atskleisti visus esminius faktus ir argumentus tinkamu apeliantei šioje byloje laiku. Jei Komisija būtų vykdžiusi savo pareigas pagal Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 7 dalį, 19 straipsnio 2 ir 4 dalis ir 20 straipsnio 2 ir 4 dalis, taip pat PPO antidempingo susitarimo 6 straipsnio 2 ir 4 dalis, apeliantė būtų pateikusi Komisijai reikšmingų pastabų, o kylantis Sąjungos pažeidžiamumas ir pakartotinio žalos padarymo tikimybė būtų kitokie ir naudingi apeliantei.

Be to, apeliantė teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai pagal SESV 296 straipsnį vertino apeliantės teiginius dėl 1) teisinio pagrindo nebuvimo, kiek tai susiję su Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies taikymu ginčijamame reglamente (skundžiamo sprendimo 187 punktas), 2) Sąjungos vyno rūgšties pramonės būklės (skundžiamo sprendimo 188 punktas) ir 3) pakartotinio žalos padarymo tikimybės ir Hangzhou Bioking veiklos reikšmingumo (skundžiamo sprendimo 189 punktas). Šiuos teiginius atitinkamai reikėjo analizuoti nagrinėjant apeliantės pirmąjį ir ketvirtąjį pagrindus, nurodytus Bendrajame Teisme pateiktame ieškinyje.

____________

1 2018 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/921, kuriuo, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vyno rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 164, 2018, p. 14).

2 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016, p. 21).