Language of document :

Överklagande ingett den 26 februari 2021 av Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 december 2020 i mål T-541/18, Changmao Biocheical Engineering mot kommissionen

(Mål C-123/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (ombud: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billet, advocaat)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA och Caviro Distillerie Srl

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 16 december 2020 i mål T-541/18,

bifalla de yrkanden som klaganden framställt vid tribunalen och ogiltigförklara den omtvistade förordningen(1 ) såvitt den avser klaganden, alternativt hela den omtvistade förordningen, med stöd av artikel 61 i stadgan för EU-domstolen, och

förplikta svaranden och intervenienterna att ersätta klagandens rättegångskostnader i det förevarande målet om överklagande och i mål T-541/18 vid tribunalen, eller

i andra hand, med hänsyn till vilket skede som målets beredning befinner sig i, återförvisa målet till tribunalen för avgörande av samtliga eller vissa av de grunder som klaganden åberopat, och

låta frågan om rättegångskostnaderna anstå.

Grunder och huvudargument

Första grunden för överklagandet: Punkterna 64, 65 och 74 i den överklagade domen är behäftade med felaktig rättstillämpning på grund av bedömningen att lagenligheten hos EU-rättsakter som har antagits med stöd av artikel 2.7 i grundförordningen(2 ) inte kan granskas i ljuset av protokollet om anslutning av Folkrepubliken Kina till WTO (”anslutningsprotokollet”). Alternativt anförs att den överklagande domen är behäftad med en felaktig rättstillämpning eftersom det inte erkänns att artikel 2.7 grundförordningen utgör ett undantag från artikel 2.1–2.6 i grundförordningen som specifikt endast får tillämpas på import från Kina till EU med stöd av bestämmelserna i 15(a)(ii) och (d) i anslutningsprotokollet och så länge dessa bestämmelser är i kraft. Det var – såväl enligt EU-rätten som enligt WTO:s regelverk – fel av kommissionen att använda Argentina som ett liknande land i klagandens ärende. Detta tillvägagångssätt resulterade i att kommissionen fastställde en väldigt hög dumpningsmarginal för klaganden, trots att det inte skulle ha funnits någon alls om kommissionen i stället hade tillämpat bestämmelserna i artikel 2.1–2.6 i grundförordningen på klaganden.

Andra grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i punkterna 103, 106, 109–112, 114, 116, 117, 120 och 121 i den överklagade domen genom att slå fast att kommissionen inte åsidosatte artikel 3.1, 3.2 och 3.5, samt artikel 11.2 och 11.9 i grundförordningen och dess omsorgsplikt och skyldighet att iaktta god förvaltningssed, genom att vid bedömningen av situationen inom unionens vinsyreindustri bortse från prestationerna och den kommersiella verksamheten hos Distilerie Mazzari – den största, vinstgivande och den mest framgångsrika unionstillverkaren av vinsyra – liksom från det faktum att olämpliga investeringsbeslut som fattats av vissa unionstillverkare av vinsyra haft en negativ inverkan på deras prestationer.

Tredje grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i punkterna 138, 139, 145–147, 150 och 152 i den överklagade domen genom att slå fast att kommissionen inte åsidosatte artikel 3.1, 3.2 och 3.5, samt artikel 11.2 i grundförordningen och dess omsorgsplikt och skyldighet att iaktta god förvaltningssed, genom att vid bedömningen av sannolikheten för återkommande skada vägra att beakta den verksamhet som bedrivs av Hangzhou Bioking, den största kinesiska exportören av vinsyra till EU, liksom klimatförändringarnas inverkan samt skillnaderna mellan användningsområdena för syntetisk respektive naturligt producerad vinsyra.

Fjärde grunden för överklagandet: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning i punkterna 171 och 173–177 i den överklagade domen genom att slå fast att kommissionen hade erbjudit sig att i god tid ge klaganden tillgång till alla väsentliga uppgifter och överväganden i ärendet. Om kommissionen hade fullgjort sina skyldigheter enligt artiklarna 3.2, 11.2, 6.7, 19.2, 19.4, 20.2 och 20.4 i grundförordningen samt artikel 6.4 och 6.2 i WTO:s antidumpningsavtal, skulle klaganden ha tillsänt kommissionen meningsfulla kommentarer, vilket skulle ha resulterat i en annorlunda, och för klaganden gynnsam, bedömning av unionens sårbarhet och sannolikheten för återkommande skada.

Dessutom anför klaganden att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att med stöd av artikel 296 FEUF pröva klagandens argument beträffande 1) avsaknaden i den omtvistade förordningen av rättslig grund för tillämpningen av artikel 2.7 i grundförordningen i punkt 187 i den överklagade domen, 2) situationen inom unionens vinsyreindustri i punkt 188 i den överklagade domen, och 3) sannolikheten för återkommande skada och relevansen av Hangzhou Biokings prestationer i punkt 189 i den överklagade domen. Dessa argument skulle ha prövats inom ramen för den första och den fjärde grunden som angavs i den ansökan som gavs in till tribunalen.

____________

(1 ) Genomförandeförordning (EU) 2018/921 av den 28 juni 2018 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 (EUT L 164, 2018, s. 14).

(2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036 av den 8 juni 2016 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (EUT L 176, 2016, s. 21).