Language of document : ECLI:EU:F:2011:118

UZNESENIE PREDSEDU TRETEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

z 12. júla 2011 (*)

„Prerušenie konania“

Vo veci F‑35/11,

ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a,

Radoslav Svitana, úradník Európskeho parlamentu, bydliskom v Huncovciach (Slovensko), v zastúpení: J. Rybánsky, advokát,

žalobca,

proti

Európskemu parlamentu, v zastúpení: N. B. Rasmussen a M. Mráz, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

PREDSEDA TRETEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

vydal toto

Uznesenie

1        Návrhom podaným do kancelárie Súdu pre verejnú službu 4. apríla 2011 sa žalobca domáha zrušenia rozhodnutia žalovaného, ktorým mu bolo zamietnuté priznanie príspevku na usídlenie vo výške dvojmesačného základného platu.

2        V uvedenom návrhu sa žalobca tiež domáha, aby Súd pre verejnú službu v tejto veci prerušil konanie, až kým žalovaný nevydá konečné rozhodnutie na základe dokumentov, ktoré žalobca predložil 25. februára 2011.

3        Listom podaným do kancelárie Súdu pre verejnú službu 10. júna 2011 žalovaný vyhlásil, že súhlasí s návrhom žalobcu na prerušenie konania, pričom uviedol, že žalobca podal sťažnosť, doručenú Parlamentu 18. mája 2011, proti druhému rozhodnutiu o zamietnutí príspevku na usídlenie, ktoré bolo žalobcovi doručené 10. mája 2011.

4        Vzhľadom na vzájomný návrh účastníkov konania je namieste prerušiť konanie v tejto veci v súlade s článkom 71 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku, až kým žalovaný nevydá rozhodnutie o sťažnosti podanej žalobcom 18. mája 2011.

5        Účastníci konania sú vyzvaní doručiť Súdu pre verejnú službu uvedené rozhodnutie hneď, ako sa o ňom dozvedia.

Z týchto dôvodov,

PREDSEDA TRETEJ KOMORY
SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

nariadil:

1.      Konanie vo veci F‑35/11, Svitana/Parlament, sa prerušuje, až kým žalovaný nevydá rozhodnutie o sťažnosti podanej žalobcom 18. mája 2011.

2.      O trovách konania sa rozhodne v konaní o veci samej.

V Luxemburgu 12. júla 2011

Tajomník

 

      Predseda komory

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney* Jazyk konania: slovenčina.