Language of document :

Žaloba podaná 4. apríla 2011 - ZZ/Europol

(vec F-34/11)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Dane, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zaradení žalobcu do platovej triedy AST 5

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 19. decembra 2010, ktorým žalovaný oznámil žalobcovi, že jeho funkčné zaradenie zostáva v platovej triede AST 5,

zaviazať Europol na náhradu trov konania.

____________