Language of document :

Жалба, подадена на 4 април 2011 г. - ZZ/Парламент

(Дело F-35/11)

Език на производството: словашки

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: J. Rybánsky, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника да предостави на жалбоподателя само половината от надбавката за настаняване, на която той нормално има право.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейския парламент (Отдел "Индивидуални права") от 28 май 2010 г. за предоставяне на надбавка за настаняване на жалбоподателя в частта, с която се определя надбавка за настаняване в размер на основната заплата само за един месец вместо надбавка за настаняване, равна на основната заплата за два месеца,

да се отмени решението на Генералния секретар на Европейския парламент от 6 януари 2011 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя, подадена на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз,

да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.

____________