Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-35/11)

Język postępowania: słowacki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: J. Rybánsky, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o przyznaniu skarżącemu jedynie połowy dodatku na zagospodarowanie, do którego byłby normalnie uprawniony

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego (wydział ds. uprawnień indywidualnych) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przyznania skarżącemu dodatku na zagospodarowanie w części, która to decyzja określa wysokość dodatku na zagospodarowanie na poziomie zaledwie jednokrotności wynagrodzenia podstawowego i nie przyznaje mu dodatku na zagospodarowanie w wysokości dwukrotności wynagrodzenia podstawowego;

stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Parlamentu Europejskiego z dnia 6 stycznia 2011 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________