Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 juli 2011 - Alari / Parlement

(Zaak F-38/11)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2009 - Overplaatsing naar andere instelling in loop van bevorderingsronde gedurende welke de ambtenaar in zijn instelling van herkomst zou zijn bevorderd - Bevoegde instelling om over bevordering van overgeplaatste ambtenaar te beslissen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Gianluigi Alari (Bertrange, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Alves en M. Ecker, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Het Europees Parlement zal zijn eigen en verzoekers kosten dragen.

____________

1 - PB C 179 van 18/06/11, blz. 22.