Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 december 2011 – Svitana / Parlement

(Zaak F-35/11)1

Procestaal: Slowaaks

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 211 van 16/07/2011, blz. 33.