Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 września 2012 r. – Markland przeciwko Europolowi

(Sprawa F-34/11)1

(Służba publiczna – Personel Europolu – Umowa członka personelu tymczasowego – Stosowanie WZIP – Grupa zaszeregowania – Skarga oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Saskia Jane Markland (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat N. D. Dane)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawiciele: D. Neumann, D. El Khoury i J. Arnould, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącej do grupy AST 5.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.

Saskia Jane Markland pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejski Urząd Policji.

____________

1 Dz.U. 204 z 9.7.2011, s. 30.