Language of document :

Жалба, подадена на 5 април 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-36/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (Etterbeck, Белгия) (представители: T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на решението договорът на жалбоподателя да не бъде продължен след изтичане на срока, за който е сключен, и съответно възстановяване на жалбоподателя на същата длъжност считано от 1 ноември 2010 г. От друга страна, осъждане на Комисията да заплати на жалбоподателя 10 000 EUR като обезщетение за претърпените морални вреди и да заплати разходите, направени в досъдебното производство.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението, съдържащо се в записката от 30 август 2010 г., с която на жалбоподателя е съобщено, че договорът му няма да бъде продължен след изтичане на срока, за който е бил сключен,

в съответствие с това жалбоподателят да бъде възстановен на длъжност, в делегацията в Албания, считано от 1 ноември 2010 г. и ответникът да бъде осъден да заплати възнаграждението му със задна дата. В случай че жалбоподателят не бъде възстановен в длъжност, да бъде осъден ответникът да заплати обезщетение за безработица да новото назначаване на жалбоподателя,

обжалваното решение да се извади от личното дело на жалбоподателя, както и всички свързани с настоящото производство документи,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя 10 000 EUR като обезщетение за претърпените морални вреди, като жалбоподателят си запазва правото да увеличи претенцията си в хода на производството, както и направени в досъдебното производство разноски;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________