Language of document :

Žaloba podaná 5. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-36/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (Etterbeck, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení pracovnej zmluvy žalobcu po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá, a teda jeho opätovné prijatie do služby od 1. novembra 2010. Okrem toho zaviazanie Komisie zaplatiť žalobcovi sumu 10 000 eur ako náhradu za utrpenú nemajetkovú ujmu a znášať finančnú záťaž vzniknutú počas konania pred podaním žaloby

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie uvedené v dokumente z 30. augusta 2010, ktorým bolo žalobcovi oznámené, že jeho zmluva nebude predĺžená po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá,

v dôsledku toho opätovne prijatie žalobcu do služby pri delegácii v Albánsku od 1. novembra 2010 a zaviazať žalovanú zaplatiť mu odmenu ex tunc. V prípade takého opätovného neprijatia žalobcu, zaviazať žalovanú platiť mu podporu v nezamestnanosti až do jeho opätovného zamestnania,

odstrániť napadnuté rozhodnutie z osobného spisu žalobcu, ako aj akýkoľvek dokument spojený s týmto konaním,

zaviazať Komisiu zaplatiť žalobcovi sumu 10 000 eur ako náhradu za utrpenú nemajetkovú ujmu, pričom je možné ju ešte počas konania zvýšiť, ako aj znášať finančnú záťaž vzniknutú počas konania pred podaním žaloby,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________