Language of document :

Talan väckt den 5 april 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-36/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (Etterbeck, Belgien) (ombud: advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Dels ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens kontrakt efter dess upphörande och att sökanden följaktligen skulle återinträda i tjänst från och med den 1 november 2010, dels förpliktande för kommissionen att till sökanden betala ett belopp på 10 000 euro som ersättning för den ideella skada som sökanden lidit och att bära kostnaderna för det administrativa förfarandet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet i skrivelsen av den 30 augusti 2010, genom vilken sökanden underrättades om att sökandens kontrakt inte skulle förlängas efter dess upphörande,

följaktligen låta sökanden återinträda i tjänst vid delegationen i Albanien från och med den 1 november 2010 och förplikta svaranden att betala ut lön till sökanden med retroaktiv verkan och om det inte förordnas om ett sådant återinträde, förplikta svaranden att betala arbetslöshetsersättning fram till dess att sökanden återanställs,

avlägsna det beslut mot vilket talan förs och alla andra dokument som rör detta rättegångsförfarande från sökandens personalakt,

förplikta kommissionen att till sökanden betala ett belopp på 10 000 euro som ersättning för den ideella skada som sökanden lidit, med förbehåll för att beloppet kan komma att höjas under förfarandets gång, och att bära kostnaderna för det administrativa förfarandet, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________