Language of document :

Жалба, подадена на 3 февруари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-13/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, A. Blot)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да не поднови договора на жалбоподателя като договорно нает служител.

Искания на жалбоподателя

жалбата да бъде допусната за разглеждане,

да се отмени решението да не се поднови договорът на жалбоподателя, взето от началника на отдел „Назначаване и прекратяване на служебни правоотношения“, дирекция HR. B, главна дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ в качеството му на орган по назначаването,

доколкото е необходимо, да се отмени решението на органа по назначаването, с което се отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя по административен ред,

жалбоподателят да бъде възстановен на длъжността, която е заемал в DG DIGIT, чрез продължаване на договора му в съответствие с изискванията на Правилника,

при условията на евентуалност — в случай че съдът не уважи искането за възстановяване на работа — ответникът да бъде осъден да заплати обезщетение за претърпените от жалбоподателя вреди, като жалбоподателят предлага размерът му да се определи по справедливост като разликата между двугодишното възнаграждение, което е щял да получи като срочно нает служител в Комисията, ако беше подновен договорът му, и получаваните понастоящем обезщетения за безработица за същия срок от две години (който съответства на срока, за който се подновяват договорите съгласно член 8 от УРДС), заедно с лихва за забава в размер на законоустановената лихва за съответния период,

при всички случаи ответникът да бъде осъден да заплати фиксирана сума като обезщетение за неимуществени вреди, като жалбоподателят предлага то да се определи по справедливост на 5 000 EUR, заедно с лихва за забава в размер на законоустановената лихва към датата на съдебното решение,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.