Language of document :

Žaloba podaná 14. októbra 2013 – ZZ/EMA

(vec F-103/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot, advokáti)

Žalovaná: EMA

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobcu týkajúcej sa obdobia od 15. septembra 2010 do 16. januára 2012.

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o hodnotení výkonu žalobcu za obdobie od 15. septembra 2010 do 15. septembra 2012, ktoré bolo ukončené 16. januára 2013;

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie zástupcu výkonného riaditeľa EMA z 2. júla 2013, ktorým bola čiastočne zamietnutá jeho žiadosť zo 6. marca 2013 proti uvedenému rozhodnutiu;

zaviazať EMA na náhradu trov konania žalobcu.