Language of document :

Жалба, подадена на 9 октомври 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-102/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, е изчислен съгласно новите ОРИ и с което пенсионните права на жалбоподателя се прехвърлят в пенсионната схема на Съюза чрез прилагане на новите ОРИ на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица.

Искания на жалбоподателя

да се обяви за незаконосъобразен и съответно за неприложим член 9 от общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица,

да се отмени решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба, при прехвърлянето на тези права в пенсионната схема на институциите на Европейския съюз се изчислява чрез прилагане на общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица от 3 март 2011 г.,да бъде осъдена Комисията да заплати съдебните разноски.