Language of document : ECLI:EU:F:2014:265

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 11 grudnia 2014 r.

Sprawa F‑103/13

DE

przeciwko

Europejskiej Agencji Leków (EMA)

Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego EMA – Sprawozdanie z oceny – Żądanie stwierdzenia nieważności – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Naruszenie norm proceduralnych – Brak

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, w której DE żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności swojego sprawozdania z oceny dotyczącego okresu od dnia 15 września 2010 r. do dnia 15 września 2012 r. (zwanego dalej „sprawozdaniem z oceny 2010/2012”).

Orzeczenie:      Skarga zostaje oddalona. DE pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Leków.

Streszczenie

1.      Skargi urzędników – Interes prawny – Skarga o stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny wniesiona przez członka personelu tymczasowego po zakończeniu służby – Zachowanie interesu prawnego

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Obniżenie oceny w stosunku do oceny wcześniejszej – Obowiązek uzasadnienia – Zakres

(regulamin pracowniczy, art. 43)

1.      Aby skarżący mógł podtrzymać skargę o stwierdzenie nieważności decyzji administracji, musi on zachować istniejący i aktualny interes w uzyskaniu stwierdzenia nieważności tej decyzji, nawet po wniesieniu skargi.

Jeśli chodzi o interes skarżącego w żądaniu stwierdzenia nieważności podważanego sprawozdania z oceny, konieczne jest dokonanie oceny, czy skarżący wykazał istnienie szczególnej okoliczności uzasadniającej aktualny interes w uzyskaniu stwierdzenia nieważności, nawet po ostatecznym zakończeniu pełnienia obowiązków.

W sytuacji, gdy członek personelu tymczasowego wskazuje w skardze o stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny, że strona pozwana postanowiła nie przedłużać z nim umowy o pracę, opierając się, między innymi, na podważanym sprawozdaniu z oceny i gdy wniósł do Sądu do spraw Służby Publicznej skargę na tę decyzję, okoliczność, że umowa o pracę ze skarżącym wygasła nie skutkuje sama w sobie pozbawieniem jakiejkolwiek użyteczności podważanego sprawozdania z oceny a w rezultacie, nie może sprawiać, że skarżący traci swój interes w podważaniu tego sprawozdania.

(zob. pkt 25–28)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, postanowienie N/Komisja, T‑97/94, EU:T:1998:270, pkt 26; wyrok Dionyssopoulou/Rada, T‑105/03, EU:T:2005:189, pkt 20; postanowienie Marcuccio/Komisja, T‑46/08 P, EU:T:2009:362, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, pkt 16

2.      Administracja ma obowiązek uzasadniać sprawozdanie z oceny w sposób dostateczny i szczegółowy oraz umożliwić zainteresowanemu przedstawienie zastrzeżeń do tego uzasadnienia, przy czym przestrzeganie tego wymogu jest jeszcze ważniejsze, gdy ocena zostaje obniżona w stosunku do oceny wcześniejszej.

(zob. pkt 38)

Odesłanie

Sąd Pierwszej Instancji, wyrok Ferrer de Moncada/Komisja, T‑16/03, EU:T:2004:283, pkt 53

Sąd do spraw Służby Publicznej, wyrok Nastvogel/Rada, F‑4/10, EU:F:2011:134, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo