Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 5. jaanuaril 2022 – XXX versus Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(kohtuasi C-8/22)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: XXX

Vastustaja: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule1 , artikli 14 [lõike 4 punkti] b tuleb tõlgendada nii, et oht ühiskonnale tuleneb üksnes sellest, et pagulasseisundi saaja on viimases kohtuastmes süüdi mõistetud eriti raskes kuriteos, või tuleb seda tõlgendada nii, et ainuüksi sellest, et ta on viimases kohtuastmes süüdi mõistetud eriti raskes kuriteos, ei piisa, et tuvastada ohtu ühiskonnale?

2.    Kui ainuüksi viimases kohtuastmes süüdimõistmine eriti raske kuriteo eest ei ole piisav, et tuvastada ohtu ühiskonnale, siis kas direktiivi 2011/95/EL artikli 14 [lõike 4 punkti] b tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik peab tõendama, et pärast süüdimõistmist kujutab kaebaja jätkuvalt ohtu ühiskonnale? Kas liikmesriik peab tõendama, et see oht on reaalne ja aktuaalne või piisab potentsiaalse ohu olemasolust? Kas direktiivi 2011/95/EL artikli 14 [lõike 4 punkti] b, tõlgendatuna eraldi või koostoimes proportsionaalsuse põhimõttega, tuleb tõlgendada nii, et see lubab pagulasseisundi äravõtmist üksnes juhul, kui see on proportsionaalne ja kui selle staatuse saanud isikust lähtuv oht on piisavalt tõsine, et selline äravõtmine oleks õigustatud?

3.    Kui liikmesriik ei pea tõendama, et kaebaja kujutab pärast tema süüdimõistmist jätkuvalt ohtu ühiskonnale ja et see oht on reaalne, aktuaalne ja piisavalt tõsine, et õigustada pagulasseisundi äravõtmist, siis kas direktiivi 2011/95/EL artikli 14 [lõike 4 punkti] b tuleb tõlgendada nii, et oht ühiskonnale tuleneb põhimõtteliselt sellest, et pagulasseisundi saaja mõisteti viimases kohtuastmes süüdi eriti raske kuriteo eest[,] kuid ta võib tõendada, et ta ei kujuta või ei kujuta enam endast sellist ohtu?

____________

1 ELT 2011, L 337, lk 9.